آگاهی پلیس از وقوع جرم، اعلام بزه دیدگی

دانلود پایان نامه

اعلام بزهدیدگی از طرف بزهدیده و آگاهی به موقع پلیس از این امر می تواند کمک شایانی به فرد بزهدیده نموده و پلیس با آگاهی در ساعات اولیه وقوع جرم میتواند اقدامات لازم را انجام دهد.
مبحث اول : آگاهی پلیس از وقوع جرم
در این مبحث به چگونگی آگاهی پلیس از وقوع جرم و نحوه اقدام و برخورد با آن را موررد بررسی قرار میدهیم.
بزه ، بزهکار و بزهدیده سه ضلع اساسی پدیده مجرمانه هستند. در این میان ، بزهدیده نقش بسیار مهمی در کمک به پلیس برای کشف جرم و تعقیب متهم یا متهمان و نیز کاهش آسیبهای ناشی از جرم دارد. پلیس به تنهایی نمیتواند در کاهش آسیبهای ناشی از جرم موفقیت لازم را کسب کند و در این راستا نیازمند همراهی و همکاری بزهدیده است. بزهدیده با همکاریهای خود و رعایت توصیهها و تذکرات پلیس ، نه تنها به انجام صحیح و بهتر وظایف پلیس کمک میکند ، بلکه میزان آسیبهایی را که از ناحیه جرم متوجه او میشود ، به میزان قابل توجهی کاهش میدهد. که در ذیل به بررسی نقش بزهدیده در کشف جرم ، جمعآوری ادله و مدارک ، پیگیری پرونده و همکاری او با پلیس که در نهایت منجر به کاهش آسیبهای ناشی از جرم و جبران هر چه بهتر خسارات بزهدیده و استیفای حقوق او میگردد میپردازیم.
علاوه بر اعلام بزه دیدگی ، سایر نقشهای بزهدیده در کشف جرم و جمعآوری ادله و مدارک ، بر اساس نظرات 100 نفر از کارشناسان انتظامی که با آنان مصاحبه صورت گرفته ، به ترتیب اهمیت عبارتند از:
ذکر همه وقایع و جزئیات: بزهدیده باید از کلیگویی پرهیز کرده و همه جزئیات و وقایع مربوط به جرم ارتکاب یافته را توضیح بدهد ، تا پلیس با استفاده از آنها بتواند وظیفه خود را به خوبی انجام دهد
توصیف ویژگیهای مجرم: توصیف ویژگیها ، شکل و خصوصیات مجرم و کمک به پلیس در چهرهنگاری مجرم از سوی بزهدیده اهمیت فراوانی دارد. هرگونه اطلاعاتی که بزهدیده در این زمینهها و نیز سوابق قبلی مجرم مانند شرب خمر ، سابقه شرارت ، اعتیاد ، دخالت در امر قاچاق موادمخدر و… در اختیار پلیس قرار بدهد ، میتواند در کشف جرم و جمع آوری ادله و مدارک ، کمک شایانی بکند
ارائه مدارک و شواهد به پلیس: بزهدیده باید هرگونه مدارک و شواهدی که در دست دارد و به اثبات ارتکاب جرم توسط متهم دلالت دارد ، در اختیار پلیس قرار بدهد
ارائه هرگونه سرنخ: ارائه هرگونه سرنخی به پلیس توسط بزهدیده هرچند به ظاهر کم اهمیت ، میتواند در کشف جرم و دستگیری متهم کمک شایانی بکند. به ویژه در جرائم مهمی مانند قتل و آدمربایی که معمولاً میتواند سرنخهای قابل توجهی در دست بزهدیده یا بستگان او باشد
ارائه آدرس متهم: در صورتی که بزهدیده اطلاعی از آدرس محل زندگی یا کار متهم یا محل اختفای او دارد ، باید آن را در اختیار پلیس قرار دهد. حتی اگر آدرس متهم را هم نداشته باشد ، میتواند در شناسایی آدرس به پلیس کمک کند
معرفی متهم: در صورتی که بزهدیده متهم و یا همدستان او را میشناسد ، حتماً باید آنان را به پلیس معرفی کند. حتی در صورتی که مطمئن نبوده ولی نسبت به هویت متهم ظن و گمان داشته باشد و نسبت به شخص یا اشخاص خاصی مظنون باشد ، آن را هم باید در اختیار پلیس قرار بدهد. گاهی برخی از بزهدیدگان با این که متهم یا متهمان را میشناسند ، ولی به دلیل ترس یا وجود رابطه خویشاوندی ، از معرفی آنان خودداری میکنند ، که این امر به ضرر خود بزهدیدگان تمام شده و کشف جرم و دستگیری متهم را با مشکل مواجه میکند
سرعت عمل در اعلام جرم: برای جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار متهم ، لازم است بزهدیده یا بستگان او ، در اعلام جرم به پلیس ، سرعت عمل داشته باشند. زمان پاسخگویی پلیس به جرائم به سه دوره زمانی تقسیم میشود
زمان گزارشدهی: از زمان شروع جرم تا لحظه تلفن به پلیس
زمان ابلاغ مأموریت: از زمان دریافت تماس توسط پلیس تا اعزام مأمور
زمان عزیمت: از لحظه دریافت مأموریت تا زمان رسیدن به صحنه جرم
در تمامی جرائم ، به ویژه در جرائمی ، که واجد حضور طرفین جرم یعنی بزهدیده و بزهکار در صحنه جرم است هر چه مدت زمان عزیمت پلیس کم باشد ، احتمال این که پلیس خود را زودتر به صحنه جرم رسانده و بزهکار را دستگیر کرده و سایر اقدامات لازم را به عمل آورد ، بیشتر میشود در نتیجه آسیبهای ناشی از جرم کاهش یافته و از بزهدیده حمایت بیشتری صورت میگیرد.
معرفی شهود: بزهدیده باید شهود خود را به پلیس معرفی کند تا اظهارات و شهادت آنان ثبت و ضمیمه پرونده شود
کمک به پلیس برای جمع آوری مدارک: هنگامی که پلیس به دنبال شناسایی و جمع آوری ادله و مدارک اثبات جرم است ، بزهدیده و بستگان او میتوانند کمک فراوانی به پلیس کنند. اختصاص وقت از سوی بزهدیده ، همراهی و کمک به پلیس در جستجوی آثار باقیمانده از جرم در منزل یا مغازه یا صحنه جرم و… از جمله این موارد است
ذکر همه جزئیات بدون شرم و حیا: گاهی بزهدیده یا بستگان او شرم و حیا کرده و همه جزئیات و ابعاد جرم ارتکابی را بیان نمیکنند و در نتیجه روند پرونده دچار مشکل میشود. گاهی شرم و حیا به دلیل همجنس نبودن بزهدیده با پلیس است مانند زن بزهدیدهای که نمیتواند جزئیات تجاوز جنسی را به پلیس مرد بازگو کند که در این موارد با توجه به وجود پلیس زن ، باید جزئیات لازم به پلیس زن گفته شود. گاهی هم شرم و حیا به دلایل خانوادگی یا ترس و… است مثلاً بزهدیده زن ، تجاوز جنسی را نمیگوید تا شوهرش او را طلاق ندهد یا مثلاً فقط سرقت طلاها را بیان میکند و از ذکر تجاوز جنسی خودداری میکند ، در حالی که با توجه به یافتههای قبلی پلیس ، اگر به تجاوز جنسی هم اشاره کند ، جرم کشف شده و متهم دستگیر میشود