اصول اساسی برای استفاده اثربخش از آموزش

آموزش می‌تواند تعهدوانگیزه کارکنان را افزایش دهد، می‌تواند منجر به بهبودعملکردآنهاشودومی تواند به سازمان کمک کندتااهداف استراتژیک خودراتحقق بخشد.

به‌منظور بهره‌مندی از این مزایا آموزش نباید تنها به یادگیری منجر شود، بلکه بایدکاربردرانیزدربرگیرد. کاربردی کردن آموزش زمانی اتفاق می‌افتد که کارآموزان آموزش‌های ارائه‌شده رادرمشاغل خود مورداستفاده قرار دهند. برای تحقق این هدف، دوعنصراساسی می‌تواند به متخصصان منابع انسانی کمک کند:

مدیران، کارکنان و متخصصان منابع انسانی باید با یکدیگر مشارکت کنند. سازمان، شرکت و… بایدازیک فرایند نظام مندبرای طراحی و اجرای آموزش استفاده کند.