اعتراض به نظریه رئیس ثبت

اعتراض به نظریه رئیس ثبت

براساس بند 8 ماده 25 قانون ثبت رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به نظریه رئیس ثبت در مورد تخلفات و اشتباهات اجرایی با هیات نظارت است.

در خصوص بند فوق نیز که اعتراض به نظریه رئیس ثبت در ارتباط با پرونده های اجرایی است هر شخص ذی نفع که از عملیات اجرا که بعد از صدور دستور اجرا شروع می شود  شکایت داشته باشد می تواند شکایت خود را با ذکر ادله و ارائه مدارک به رئیس ثبت محل تسلیم نماید و رئیس ثبت نیز مکلف است فوراً به شکایت نامبرده رسیدگی نموده و با ذکر دلیل رای صادر نماید و اشخاص ذی نفع اگر به نظریه رئیس ثبت اعتراضی داشته باشند می توانند شکایت خود را ظرف ده روز به هیات نظارت تسلیم نمایند و هیات نظارت مجدداً به موضوع رسیدگی نموده و تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید این رای هیات نظارت قطعی است (بعنوان مثال زوجه درخواست صدور اجرائیه نسبت به مهریه خود علیه زوج نماید- یا دارنده چک برگشتی مطابق گواهی عدم پرداخت بانک درخواست صدور اجرایی علیه صادر کننده چک نماید)با توجه به اینکه بندهای 7 و 8 ماده 25 قانون ثبت در خصوص اسناد بوده و به موضوع بحث ارتباطی ندارد. لذا از شرح آنها خودداری بعمل می آید.

شایان ذکر است که صلاحیت هیات نظارت صرفاً در رسیدگی به اشتباهات ثبتی نمی باشد بلکه در مقام اختلاف در امور ثبتی نیز می تواند رسیدگی و اظهار نظر نماید.