اهداف مدیریت ریسک، مراحل تصمیم گیری

دانلود پایان نامه

مدیریت ریسک جهت پاسخ گویی به نیازهای جدید، رویارویی با چالش های موجود و توانایی استفاده از ابزارهای جدید باید تاکیدش را روی کنترل ریسک ها به صورت یک مجموعه معطوف نماید. به عبارت دیگر امروزه شناسایی، کنترل و محاسبه ی انتزاعی ریسک ها منتفی گردیده است و مجموعه ی جامعی از ریسک ها بررسی می شوند. در این بررسی به اثرات ریسک های مختلف روی یکدیگر توجه می شود و ظرفیت کل در پذیرش ریسکها اندازه گیری میشود. در این روش هرگونه تغیر احتمالی پیش بینی میشود و راه کارهای مقابله با آن نیز تعیین می گردد. این دیدگاه و نظریه باعث می شود فرایند مدیریت ریسک به صورت یکپارچه، سازگار با اهداف، موثر و کارا اجرا گردد.
کاربرد روش های مدیریت ریسک از سازمانی به سازمان دیگر متفاوت است، زیرا ساختار، فرهنگ نوع فعالیت های سازمان ها متفاوت است. همان طور که گفته شد هدف مدیریت ریسک ها، حذف ریسک ها از فعالیت سازمانها نیست، هدف اصلی مدیریت ریسک ایجاد تعادل بهینه میان ریسک و بازدهی است. این تعادل یا از طریق به حداکثر رساندن بازده برای سطح معینی از ریسک یا از طریق به حداقل رساندن ریسک مورد نیاز برای سطح مطلوبی از بازده حاصل می شود. از دیگر اهداف مدیریت ریسک افزایش اعتبار سهامداران است، لذا اهداف موسسه را برای گروه ذیل اعلام می نمایند: مشتریان، مدیریت سازمان، کارکنان سازمان، هیات مدیره و سهامداران، سازمانها رتبه بندی، سرمایه گذاران، بستانکاران و شرکاء سازمان( مهدویان، 1382).
مسئله ی اصلی در رفتار مصرف کننده، انتخاب از میان بدیلهای گوناگون است. از آنجا که پیامد های یک انتخاب فقط پس از آن و در زمان آینده مشخص می شود لذا مصرف کننده باعدم اطمینان و یا ریسک روبه رو می شود(فوچز و ریچ،2011). ریسک اغلب پدید ه ای است که برای مصرف کننده آزار دهنده بوده و موجب افزایش سطح اضطراب مصرف کننده می گردد. هر انتخاب مصرف کننده شامل دو جنبه از ریسک است. جنبه ی اول، عدم اطمینان در مورد پیامدهای انتخاب 2 و جنبه ی دوم شامل عدم اطمینان در رابطه با نتایج انتخاب 3می باشد. عدم اطمینان در مورد پیامدهای تصمیم را می توان با کسب بیشتر اطلاعات کاهش داد. عدم اطمینان در مورد نتایج را نیز می توان با کاهش بدیلها تقلیل داد. در موقعیت انتخاب، ریسک برای مصرف کننده معادل با زیان محسوب می گردد. این زیان می تواند ماهیت روانشناختی، اجتماعی و یا ماهیت اقتصادی/کارکردی و در برخی از موارد ترکیبی از هر دو باشد(تیلور،1964). دیگر نظریه ای که به تبیین پدیده ی ریسک می پردازد، نظریه ی چشم انداز نظریه ی چشم انداز به تحلیل رفتار انتخاب مصرف کننده تحت شرایط ریسک می پردازد(سومنزوگرائف ،1988). نظریه ی چشم انداز فرض می کند که یک تصمیم مخاطره آمیز مصرف کننده در دو مرحله اتخاذ می شود. ابتدا چشم انداز های تصمیم به چند گزینه محدود شده و مورد ارزیابی قرار می گیرند، سپس بهترین آنها انتخاب می شود. زمانی که این نظریه در خصوص تبیین تصمیم گردشگر مورد استفاده قرار گیرد، مقاصد با مخاطرات، به عنوان چشم انداز های بالقوه ی تصمیم مطرح می شوند. فرایند دو مرحله ای شامل ارزیابی گزینه های تصمیم براساس شاخص امنیت و سپس انتخاب یک مقصد از میان بدیل ها و حذف سایر گزینه می باشد. نظریه ی انگیزه محافظت راجرز(1975) نظریه ی دیگری است که پدیده ی ریسک ادراک شده ی گردشگران را تبیین می کند. در چهارچوب این نظریه می توان چگونگی تأثیر پیام تبلیغاتی ترس آور را بر شناخت، نگرش ها و نیات رفتاری افراد تبیین کرد. درصورتی که یک پیام احساس عدم امنیت و ترس را برای مصرف کننده فراخوانی نماید، مصرف کننده برانگیخته می شود تا نسبت به آن پدیده، ادراک، نگرش و رفتار خود را تغییر دهد. بر اساس نظریه ی انگیزه محفاظت، پیامهایی که حاوی اطلاعات و پند های ترس آور در مورد رفتار یا عدم رفتار خاص باشند باعث می شود تا گیرنده پیام به دو موضوع پس از دریافت پیام فکر کند. یکی میزان شدت پیامدهای منفی عمل یاد شده در پیام و دیگری احتمال وقوع پیامد منفی برای آن رفتار در حیطه ی گردشگری پیام هایی که رسانه ها، اخبار و دولتهای محلی درخصوص یک مقصد یا ناحیه ی خاص منتشر می کنند و یا پندها و توصیه هایی که به گردشگران در خصوص عدم سفر به یک مقصد داده می شود در صورتی که حاوی اطلاعات منفی و ترسآور باشند باعث می گردند که مصرف کننده برانگیخته شود تا به محافظت از خود بپردازد(سومنرو گرائف 1998). آخرین نظریه درخصوص تبیین پدیده ی ریسک، نظریه ی یکپارچه سازی اطلاعات است نظریه ی یکپارچگی اطلاعات توسط اندرسون (1981) به منظور تبیین عناصر ریسک در تصمیم مصرف کننده تدوین شده است. این نظریه به توضیح تصمیمات حاوی ریسک گردشگر می پردازد. در این نظریه اندرسون بیان نمود که مصرف کنندگان به هنگام اتخاذ تصمیمات پیچیده، قضاوت های روانشناختی و ارزشی را صورت می دهند. این قضاوت ها در طول مراحل تصمیم گیری که شامل آگاهی اولیه، جستجوی اطلاعات، ارزیابی بدیل ها و انتخاب است صورت می پذیرد. قضاوتهای روانشناختی در واقع برداشت های ذهنی در مورد واقعیت های فیزیکی دنیای اطراف می باشند. برای مثال نگرش های یک گردشگر بالقوه در مورد یک مقصد، قضاوت روانشناختی وی را شکل می دهد. قضاوت ارزشی شامل شیوه ای است که مصرف کننده خدمات و محصولات یا مقاصد را به وسیله ی خصیصه هایشان رتبه بندی نموده تا یک تصویر کلی ایجاد نمایند. بر اساس این نظریه، درصورتی که یک مصرف کننده اطلاعات منفی و جدید را درخصوص یک مقصد دریافت کند این دانش جدید در هنگام تصمیم گیری با دانش قبلی فرد درخصوص مقصد یکپارچه شده و بر نتایج تصمیم و برداشتهای وی تأثیر می گذارد(سومنروگرائف ، 1998). تصمیمات سفر گردشگر تحت تأثیر ادراکات آنها از ریسک های مقصد است(کزاک ودیگران ،2007). قبل از انتخاب مقصد، مصرف کننده پیامد های منفی تصمیم سفر را به همراه احتمال وقوع آنها مورد ارزیابی قرار می دهد و از بین مقصدهای مختلف کم مخاطره ترین را(میتچل و گراتورکس ،1993). ریسک پدید های است که مرتبط با موقعیت مقصد ادراک می گردد به عبارت دیگر پدیده ی ریسک می بایست درخصوص هر مقصد به شکل جداگانه و منحصر به فرد مطالعه شود چرا که ویژگیهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی (دائولینگ و استالین،1994). لذا مصرف کننده از جنبه های مختلف، بسته به شرایط مقصد ممکن است احساس ریسک نماید. ریسکهای متفاوتی در ادبیات رفتار مصرف کننده گردشگری مورد بحث قرار گرفته اند که در جدول ذیل به آنها اشاره شده است.
جدول 2-1: مطالعات انجام شده در خصوص انواع ریسک های ادراک شده
نوع ریسک
توضیحات
یافته های پژوهش
ریسک
تجهیزات
خطر ناشی از عدم دسترسی به تجهیزات و یا عدم کارکرد صحیح آنها، نبود تسهیلات ارتباطی و اطلاعاتی، حمل و نقل غیر ایمن و نقصهای فنی در وسایل نقلیه جهت مسافرت
روهل1991 و فسنمایر
تسوار و وانگ2007
ریسک
فیزیکی
منظور از ریسک فیزیکی امکان وقوع خطرات فیزیکی، جراحت و یا بیماری در طول سفر برای گردشگر است یا بیماری ناشی از مصرف آب و غذای آلوده
لارسن و دیگران، 2007
ریسک
روانشناختی
سازگار نبودن انجام یک سفر به یک مقصد مشخص با تصویر فرد در مورد خودش یا شخصیت خود او