اوایل قرن بیستم، اجتناب ناپذیری

دانلود پایان نامه

کشور السالوادور نیز در سال 1983 تغییر مشابهی در قوانین داخلیش داد و جمهوری دومنیکن در سال 1994 و کشور مکزیک هم در سال 1998 تغییر مشابهی در قوانین شان اعمال کردند و این سه کشور به عنوان سه مثال عمده، در این بخش از پژوهش مورد اشاره قرار می گیرند.
در ادامه ی پژوهش حاضر به آثارکریستین رامف ونورای اکسی هم می پردازیم که چگونگی انقلاب در رویه ی ترکیه را نشان می دهد و به این نتیجه می رسد که پذیرش علنی تابعیت مضاعف در سال 1981 14 حاصل از تغییرات در قانون داخلی بعضی از کشورهای اروپای شرقی و مرکزی و تصویب قانون جدید تابعیت، پس از زلزله های سیاسی سال 1989 الی 1991 در این کشورها صورت پذیرفت می شود15.
______________________________________________
12 ) Carlos Gonzalez Gutierrez, Fostering Identities; Mexico’s Relations with its Diaspora, 86 J.Am. His. 545 (1999). For a description of the Mexican legal changes, Jorge A. Vargas, Dual Nationality for Mexicans, 35 San Diego I,. Rev.823 (1998).
13) Michael Jones-Correa, Under Two Flags; Dual Nationality in Latin America and its Consequences for Naturalization in the United States.2006. Second Edition edition. Rowman & Littlefield Publishers. 384 pages.
14 ) Christian Rumpf, Citizenship and Multiple Citizenship in Turkish Law; Nuray Eksi, Comment; Consequences of Dual Nationality with regard to Residence, Employment, Ownership in Immovable Property, Military Servic and Holding Political Office in Turkish Law; in:David.A.Martin.The trend toward dual nationality. op.cit.p.8;in: David A. Martin, Kay Hailbronner. Rights and duties of dual nationals. 2003. illustrated .Kluwer Law International. 397 pages.
15) Gary P. Freeman & Nedim Ogelman, Homeland Citizenship Policies and the Status of Third Country Nationals in the European Union, 24 J. Ethnic & Migration Stud. 769, 778-81 (1998); Andre Liebich, Plural Citizenship in Post-Communist States, 12 Int’l J. Refugee L, 97, 103-05 (2000).
با این وصف، می بینیم که کسب تابعیت به نحو فزاینده یی باعث شده تا تعداد افراد با تابعیت اکتسا بی در جوامع جدید (یعنی جایگاهی که توسط یک دولت تحمل و یا حتی تشویق می شود)، ادامه پیدا کند. با این حال، این تغییرات در قوانین داخلی بعضی از دولت های اصلی انجام نشده است و بعضی از دولت های دیگر تداوم شرط ترک تابعیت را پیش شرط کسب تابعیت خودشان در نظر دارند، گر چه ممکن است سلب تابعیت را اقدامی غیر موثر در نظر بگیرند؛ این دو رویکرد متفاوت و مغایر، علائم متضاد و گیج کننده ای را به ناظرین می دهد که باید مجددا مورد بررسی قرار بگیرند.
2) تابعیت مضاعف از لحظه ی تولد
با توجه به کسب تابعیت کشورها در زمان تولد، طرفداران تک تابعیتی (یک تابعیتی) برای حفظ این وضعیت حقوقی، سایر ابزارهای حقوقی را هم در اختیار دارند. اگر قرار بود همه ی کشورها انتقال تابعیت را فقط از طریق خون (قاعده ی انتقال تابعیت از طریق خون) اجازه دهند همان طوری که گاهی این موضوع محور کار پیشنهاد شده 16 ، در آن صورت تابعیت مضاعف در موارد تولد فرزندان در خارج از کشور متبوع والدینشان آشکارا کاهش پیدا می کرد.
البته تصویب هماهنگ و یکسان قاعده ی خاک، مبنای انتقال تابعیت به نحو برابر و مشابهی یا حتی شاید موثرتری، وقوع تعداد افراد دارای تابعیت مضاعف را کاهش می دهد. اما قاعده ی انتقال تابعیت از طریق خاک، کمتر مورد قبول کشورها قرار گرفته و هیچ کشوری در دنیای مدرن نیست که این نوع تابعیت را تنها مبنای انتصاب شهروندی به شهروندانش قبول کرده باشد.اینکه آیا سیاست علیه تابعیت مضاعف واقعاً آن قدر قوی بوده که بعضی شعارهای پر سر و صدای اوایل قرن بیستم ادعا می کنند و ممکن است که این موضوع را به عنوان وضعیتی که پیشرفت شدیدی در اواخر قرن بیستم در جامعه رو به جهان شمولی امروزه اعمال می شود در نظر بگیریم، اما چنین چیزی اتفاق نیفتاد. همه ی ملت ها هنوز هم، به شدت بر همان قاعده ی کسب تابعیت اصرار دارند که از همه بهتر منافع ملی شان را تــأمین می کند. بنابــراین عمده
__________________________________________
16) Richard W. Flournoy, Jr,. Dual Nationality and Election, 30 Yale I.J. 693, 706 (1921) (describing classic proposals).
کشورهای مهاجر پذیر برای اعطای تابعیت، خواهان قاعده ی خاک هستند در حالیکه اکثر کشورهای مهاجر فرست اولویت را به قاعده ی کسب تابعیت حقیقی خون می دهند. امروزه با داشتن چنین ترکیبی از قواعد اعطاء تابعیت می بینیم که سیستم حمل و نقل خیلی ارزانتر است و یک اقتصاد جهانی به شدت به هم وابسته وجود دارد که باعث شکل گیری مهاجرت بسیاری از خانواده ها و وقوع و رخ دادن کسب شهروندانی با تابعیت مضاعف شده که این روند به صورت اجتناب ناپذیری در حال گسترش هم نیز هست. به هر صورت تکیه ی صرف به انتقال تابعیت از طریق خون به عنوان قاعده ی کسب تابعیت و شهروندی در زمان تولد تحت شرایط، جدید به شدت نامطلوب به نظر می رسد. بر طبق چنین رژیمی نسل دوم یا سوم مهاجرین که در کشور جدید متولد می شوند هنوز از نظر فنی یک فرد خارجی هستند حتی بعضی از دولت ها این موضوع را که چنین فرزندانی(حاصل از این چنین مهاجرت ها) فاقد تابعیت تنها کشوری باشند که در آن زندگی می کنند نادیده گرفته و با آن مخالفت می کنند.
مشهورترین نمونه ی قدرت چنین روندی را می توانیم در آلمان مشاهده کنیم. در سال 1999 بسیاری از شهروندان با تابعیت دوگانه در آلمان بودند که آلمان همان سال قانون کسب تابعیتش را به قاعده ی خاک تغییر داد، برای فرزندانی که در سرزمینشان از والدین خارجی متولد شده اند، مشروط بر اینکه 8 سال هم در خاک آلمان اقامت کرده باشند 17 . به نظر می رسد اصرار بر انتقال تابعیت، صرفاً از طریق قاعده ی خون در صورتی که دولت مربوطه در پیشگیری از روند مهاجرت بسیار قوی باشد یا اصرار بر ترک کشورشان پس از یک مدت و یا حتی پس از مدت چند سال اقامت، سیاست کاری قابل دوام تری باشد.
کشور های دموکراتیک با توجه به واقعیت های سیاسی و اقتصادی یا با توجه به محدودیت های حقوقی که در قانون اساسی در معاهدات پیدا می شود، وضع چنین قانونی را غیر ممکن می دانند.
زمانی که خانواده های مهاجران به صورت ضمنی برای چند مسئله در کشوری ساکن می شوند مجدداً دولت ها با این واقعیت مواجه می شوند که به قاعده ی کسب تابعیت از طریق خاک، یا حداقل قواعد کسب تابعیتی که خیلی آسان و ساده باشند و یا هر دو آنها، نیاز دارند تا بتوانند جمعیت مهاجر را با جمعیت بومی ادغام کنند و از این طریق از ایجاد تبعات اجتماعی حاشیه ای به صورت دائم در کنار شهروندان مقیمشان اجتناب کنند.
_________________
17) Nationality Act, $ 4(3) (Staatsangehorigkeitsgesetz, StAG), v, 22.7.1913 ( RGBI, I S.583), as last amended by Act of 23 july 1999, v. 23.7.1999 (BGBI. I S. I S.1618).Marianne Wiedemann, Comment: Development of Dual Nationality under German Law; in:David.A.Martin.The trend toward dual nationality. op.cit.p.9;in: David A. Martin, Kay Hailbronner. Rights and duties of dual nationals. 2003. illustrated .Kluwer Law International. 397 pages.