برنامه های تلویزیونی، برنامه های تلویزیون

دانلود پایان نامه

رفتار و تصورات قالبی جنسیتی بر عملکرد زنان در آزمون اصول مهندسی تأثیر دارد. بدین ترتیب که در آزمون سوالات سخت ریاضی دختران متأثر از تصورات جنسیتی رایج، عملکرد ضعیف تری داشتند.
آزمایشی
(30 دانشجوی دختر و پسر رشته مهندسی در دوره کارشناسی)
پیکرینگ (2001)
کلیشه های جنسیتی، طبقه احتماعی و نژاد زنان
تصورات قالبی درباره زنان در گروههای طبقاتی و نژادی مختلف، متفاوت است. قالبهای کلیشه ای زنان سفید پوست از نظر وابستگی، بردباری و احساسی بودن به طور قابل توجهی در طبقه بالاتر از زنان سیاه پوست طبقه بندی می شود و قالبهای کلیشه ای نسبت به زنان طبقه پایین تر با صفاتی چون گیجی ،کثیفی، دشمنی، سهل انگاری و بی مسئولیتی طبقه بندی می شوند.
مصاحبه
(44 دانشجوی دانشگاه استانفورد آمریکا)
ملیکی و المرز (1998)
هویت ملی و قومی، خود قالبی کردن(تصورات قالبی هر گروه نسبت به خودشان)
خود – قالبی کردن ملی دانشجویان لهستانی نسبت به دانشجویان هلندی منفی تر است، اما در عین حال آن ها همانند سازی ملی نسبتا قوی نسبت به گروه خود داشتند به طوری که آنها خود قالبی کردن منفی را به عنوان امری مطلوب تر ترجیح دهند، تا هویت ملی شان متمایزتر نشان داده شود.
آزمایش
(در چهار مرحله روی دانشجویان رشته روانشناسی هلندی تبارو لهستانی تبار در دانشگاه پاریس)
دلهای و نیوتن
(2004)
شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی( انسجام قومی، ارزشهای مذهبی، دولت خوب، ثروت و برابری درآمد) جوامع مختلف و متغیر وابسته: میزان اعتماد تعمیم یافته در آن جوامع
اعتماد بخشی جدایی ناپذیر و هماهنگ با شرایط اجتماعی،سیاسی و اقتصادی کشور است بدین معنا که کشورهایی با سطح اعتماد بالا ویژگیهایی مثل انسجام قومی، ارزشهای مذهبی پروتستان، دولت خوب، ثروت (سرانه تولیدات ناخالص ملی) و برابری درآمد( فاصله طبقاتی کم) دارند.
مطالعه تطبیقی
(بررسی شرایط اجتماعی،اقتصادی و سیاسی 60 کشور دنیا و میزان اعتماد اجتماعی در آنها)
1-6-3- جمع بندی پیشینه تجربی تحقیق
در یک جمع بندی کلی می توان گفت در مقالات و تحقیقات انجام شده تأثیر تصورات قالبی و اهمیت اعتماد اجتماعی در روابط بین گروهی ثابت شده و نشان داده شده است. مطالعات انجام شده داخلی، در بررسی تصورات قالبی و اعتماد اجتماعی با روشهای کمی و پیمایش به بررسی متغیرهای خود پرداخته اند و از پرسشنامه و مصاحبه برای جمع آوری داده ها استفاده کرده اند (به جزصادقی و کریمی(1384) که برای بررسی کلیشه های جنسیتی در برنامه های تلویزیونی از تحلیل محتوا استفاده کرده است). هم چنین اکثر تحقیقات داخلی در حوزه تصورات قالبی در زمینه کلیشه های جنسیتی صورت گرفته (حسینی(1391)، فسایی و کریمی(1384)) و به جز مقالات اشرف نظری(1391) تصورات قالبی گروهی و نژادی اصلاً در تحقیقات داخلی مورد توجه نبوده است اما در تحقیقات خارجی همانطور که مشاهده شد به تصورات قالبی قومی، نژادی و طبقاتی توجه شده (کی لازار(2010)، شیلا نونالی(2009)، یولاندا فلارس(2005)، کاتارد(2007)و ملیکی و المرز(1996)) و تصورات قالبی و اعتماد اجتماعی در ابعاد گسترده تر و با روشهای کیفی و مقایسه ای(کی لازار2010،دلهای و نیوتن(2004)) مورد بررسی قرار گرفته و در بررسی آنها از روشهای آزمایش(کنیسون و تراف2003، بل و اسپنسر2002 ، ملیکی و المرز1996) و شبه آزمایش(کاتارد،2007) علاوه بر پیمایش و مصاحبه و تحلیل محتوا استفاده شده است.
از تحقیقات یاد شده در حوزه تصورات قالبی و اعتماد اجتماعی در شکل بندی فرضیات و متغیرهای تحقیق و عملیاتی کردن آنها استفاده کردیم بدین ترتیب که همچنان که تحقیقات داخلی و خارجی برای سنجش تصورات قالبی از طیف لیکرت و برش قطبین(صفات زوجی) استفاده کردند در پژوهش حاضر نیز به همان روش سنجیده می شود و در پژوهش حاضر متغیرهای پایگاه اجتماعی- اقتصادی، هویت قومی (اشرف نظری1391،نونالی2009،ملیکی و المرز1996)، اعتماد اجتماعی و انواع آن (دلهای و نیوتن 2004، هزارجریبی1389، حیدرآبادی1389، کتابی1389، شارع پور1388، خوش کار1387) و متغیرهای زمینه ای: سن، جنسیت، تأهل، تحصیلات، محل سکونت(حسینی1391، حیدرآبادی1389، جیرفتی1385، مینگ سو و وال2008، کاتارد2007) هم چنین متغیر ویژگیهای سفر: طول سفر ، تعداد سفر، انگیزه سفر (یوسفی1388، مظلوم خراسانی1387، مینگ سو و وال2008) و رضایت از نحوه برخورد مردم مشهد(مظلوم خراسانی1387، جیرفتی1385، اسکافی1383، مینگ سو و وال2008) با توجه به تحقیقات مذکور استفاده شده است.
با توجه به اینکه وجود تصورات قالبی موجب محدود شدن دامنه ارتباطات و برداشتهای نادرست می شود می تواند یکی از عوامل کاهنده اعتماد اجتماعی و تأثیرگذار در روابط بین گروهی باشد که در پیشینه های مورد بررسی تحقیقات مربوط به تصورات قالبی و یا اعتماد اجتماعی بسیار زیاد بود اما در میان آنها تحقیقی ندیدیم که به بررسی ارتباط این دو متغیر مهم اجتماعی و تأثیر هر یک بر دیگری پرداخته باشند و کارهای انجام شده در حوزه تصورات قالبی یا تحقیقات اسنادی و تئوریک بوده است(مثل تصورات قالبی در جهان مجازی:مرضیه خلقتی1391، فعال سازی تصورات قالبی به شیوه سرنخ دهی:مجید اصغرزاده1383) و یا عموماً به بررسی کلیشه های جنسیتی(حسینی1391، ادهمی و روغنیان1388، صادقی و کریمی1384، کاتارد2007، کاتولیس2004، کنیسون و تراف2003، بل و اسپنسر2002) پرداخته اند و کمتر به موضوع تأثیر تصورات قالبی در روابط بین گروهها(قومی، نژادی، دینی و …)پرداخته اند لذا خلأ بررسی و مطالعه آن در حوزه جامعه شناسی، بویژه برای شهر مشهد که یک کلان شهر مذهبی و زائرپذیر است احساس می شود و بررسی آن با شناخت تصور و دیدگاه زائران(گردشگر) نسبت به مردم مشهد(میزبان) واصلاح تصورات نادرست و منفی و تقویت عوامل افزاینده اعتماد اجتماعی می تواند در توسعه فرهنگ میزبانی و گردشگری مذهبی در مشهد مؤثر باشد. البته لازم بذکر است که جای استفاده از روشهای تحقیق جدید و کیفی بویژه در بررسی تصورات قالبی در داخل کشور هنوز خالی است و ضروری به نظر می رسد که در تحقیقات آتی به آن توجه شود. در جداول زیر خلاصه ی تحقیقات داخلی و خارجی آمده است.
فصل دوم: مبانی نظری
مقدمه
در این قسمت، ابتدا با مروری بر مفاهیم، تلاش می گردد فضای مفهومی متغیرهای اصلی تحقیق، تصورات قالبی و اعتماد اجتماعی روشن شود تا به ارائه تعریف روشنی از آنها منجر گردد. در ادامه مبانی نظری، چارچوب نظری، فرضیات و مدل تحقیق عنوان می گردد. این مباحث را می توان به ترتیب زیر نشان داد: