حمایت از بزهدیده، ضابطان دادگستری

دانلود پایان نامه

در تحویل مدارک به مراجع مربوطه باید مشخصات مدرک و مشخصات تحویل گیرنده آن را ثبت و رسید اخذ کرد
زمان و تاریخ انتقال مدرک در گزارش و رسید مربوطه ثبت شود
اصولی که پلیس باید در صحنه جرم رعایت کنند
پلیس باید بدون جانبداری رفتار کند هرگونه اطلاعات و مدارکی که به دست میآید ، باید جمعآوری کرده و مورد توجه قرار دهد و نباید بهدلیل آن که به دانستن اطلاعات یا مدرکی مایل نیست ، از آن چشمپوشی کند
پلیس باید هر چیزی را که لازم است بهعنوان مدرک در پرونده قرار دهداو نباید هر کدام از مدارک را که دلش خواست گزارش کند و از هر کدام که نخواست چشمپوشی کند. اگر یکی از مدارک به دست آمده از صحنه جرم با فرضیههای ذهنی کارآگاه هماهنگ نبود ، معنایش این نیست که آن مدرک بیاهمیت یا به دردنخور و نامربوط است
پلیس باید تمام فرضیههای موجود را مورد توجه قرار دهد مگر این که خطا بودن آنها به اثبات برسد نباید هیچکدام از فرضیهها را دور بزنند و کنار بگذارند
پلیس باید به تمام واقعیتهای موجود به شکل یکسان توجه نماید در اینباره نباید تفاوت و تبعیض قائل شود حتی اگر مدرکی به دست آید که مظنون اصلی را تبرئه و سپس فرد دیگری را متهم معرفی کند ، پلیس باید چنین شواهد و مدارکی را در پرونده گزارش کند و هرگز از آنها صرفنظر نکند. در حقیقت پلیس نباید در طول بررسی صحنه جرم در پی تأیید پیشفرضها و تصورات شخصی خود باشد
پلیس باید دقت کنند تا مدارک ساختگی و یا دستکاری شده و نیز شهود غیرواقعی ، ملاک عمل آنان قرار نگیرد
شواهد و مدارک فیزیکی حاضر در صحنه جرم در کشف حقیقت بسیار مؤثر هستند ممکن است انسانها در تفسیر و تحلیل خود دچار اشتباه شوند ، اما مدارک و شواهد فیزیکی ، خطا نکرده و بر خلاف شهادت شهود ، هیچگاه دروغ نمیگویند. بنابراین دقت در جمعآوری آنها از صحنه جرم از وظایف مهم پلیس است
در کار جمعآوری مدارک و شواهد از صحنه جرم صرف جمع آوری مدارک ارزش محسوب نمیشود. پلیس باید ارزش تفسیری مدارکی را که جمعآوری میکند بداند. ارزش تفسیری مدارک با متن و زمینهایی که آن مدرک در آن پیدا میشوند در ارتباط است
بند چهارم : تحقیقات محلی
تحقیقات محلی عبارت است از استماع شهادت شهود و اظهارات مطلعان به منظور کشف جرم و روشن شدن حقیقت. هرگاه برای کشف جرم و روشن شدن موضوع و نکات لازم در مورد شغل و خصوصیات اخلاقی متهم و سوابق زندگی او تحقیقات محلی ضرورت داشته باشد و همچنین در مواردی که شاکی به اطلاعات اهل محل استناد کند ، اقدام به تحقیقات محلی میشود. در جرائم مشهود ، پلیس حق دارد هر نوع تحقیقی را که کمک به کشف جرم و روشن شدن موضوع میکند ، بدون نیاز به هماهنگی با مرجع قضایی انجام دهد ، اما در جرائم غیرمشهود در صورت اعطای نمایندگی قضایی به پلیس ، تحقیق محلی انجام میشود. تنظیم صورتجلسه از تحقیق محلی از قواعد آمره است و پلیس موظف به تنظیم آن است. به منظور حمایت از بزهدیده ، پلیس باید با دقت کامل ، اظهارات مطلعان و شهودی را که از سوی بزهدیده معرفی شدهاند ، صورتجلسه کرده و داخل در پرونده کنند. برای محافظت بهتر از این اوراق و جدا نشدن از پرونده ، لازم است اوراق پرونده از جمله اوراق صورتجلسه تحقیق از شهود و مطلعان شمارهگذاری شوند. پلیس باید در تحقیقات خود برای پرسشهای خود به دنبال پاسخهای مناسب باشد.
الف- بازرسی منزل ، اماکن و اشیا: عبارت از عمل تجسس و تفحص است که معمولاً در منزل شخص متهم به ارتکاب جرم به وسیله مقامات قضایی یا نواب آنها به عمل میآید(انصاری،318،1358). در جرائم مشهود در صورت ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم در منزل مورد نظر ، پلیس میتواند نسبت به بازرسی آن اقدام کند ، اما در مورد جرائم غیرمشهود نیاز به اخذ مجوز از مقام قضایی است. بازرسی منازل ، اماکن و اشیا در مواردی به عمل میآید که حسب دلایل ، ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم ، در آن محل وجود داشته باشد. در جهت حمایت از حقوق بزهدیده ، پلیس در بازرسی منازل ، اماکن و اشیا باید نکات ذیل را رعایت کند:
شناسایی دقیق آدرس محل مورد نظر و راههای ورودی و خروجی و موقعیت خیابانهای اطراف
شناسایی افرادی که در محل، رفت و آمد دارند
کنترل دقیق محل ، قبل از شروع به بازرسی و محاصره آن تا شعاع اطمینان بخش
پس از ورود به منزل و دستگیری متهمان ، بلافاصله بازرسی بدنی از آنان به عمل آمده و جدا از هم نگهداری شوند
بازرسی اتاقها در جهت گردش عقربههای ساعت بوده و باید با حضور متهم در صورت امکان و از طبقه پایین شروع شده و به طبقات بالا ختم شود
بازرسی منزل باید با حوصله انجام گیرد و تمام اشیا و لوازم منزل دقیقاً بازرسی شوند
به هنگام بازرسی باید تغییر حالت و وضع ظاهری متهمان مورد توجه قرار گیرد زیرا در کشف جرم مؤثر است و معمولاً وقتی بازرس به دلایل و مدارک جرم نزدیک میشود ، حالت چهره و روحیه متهم دگرگون میشود و این تغییر حالت میتواند در کشف دلایل جرم مؤثر باشد.
ب-بازجویی مقدماتی: بازجویی به معنی عام آن ، سؤال و جواب و اخذ اطلاعات از همه افراد مرتبط با پرونده اعم از شاکی ، متهم ، شاهد ، مطلع و کارشناس است. و در معنای خاص ، سؤال و جواب و اخذ اطلاعات از متهم پرونده به منظور کشف حقیقت و تکمیل پرونده است. منظور از بازجویی مقدماتی ، بازجویی است که توسط پلیس و ضابطان دادگستری صورت میگیرد. به منظور حمایت از بزهدیده و کاهش آسیبهای ناشی از جرم ، مأموران پلیس در انجام بازجوییها ، باید نکات ذیل را رعایت کنند: