پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان93

تکه ای از متن پایان نامه :

امادرکسبوکارالکترونیکیمشتریعینکالایموردنیازخودراسفارش می‏دهدوسپستولیدو…)مبادله می‏کند.

کسبوکارالکترونیکیباانتقالالکترونیکیاطلاعاتوداده‏ها درسازمان،کاغذرادرفرآیندتجارتومبادلهحذفکردهوبهکاهشهزینه‏ها کمک می‏کند. همچنینکسبوکارالکترونیکیبایکپارچهسازیفرآیندهایانتقالاطلاعات،بهحداقلشدنهزینه‏هایدوبارهکارینظیرورودمجدداطلاعاتبهسیستم،چاپوانتقالاطلاعاتبینبخش‏هایغیریکپارچهو…کمک می‏کندوبهحذفنیرویانسانیازفرآیندکاروکاهشهزینه‏هاینیرویانسانیوکاهشهزینه‏هایبیدقتیواشتباهمنجرمی­گردد. (تاجران،1384)

 

2-14 اجزایکسبوکارالکترونیک

دردستهبندیرویکردکسبوکارالکترونیکمدلیوجودداردکهدارایدوجزءکلیدیاست.  ایندوجزءعبارتنداز:

1)سیستموفناوری،2)فرایندهایمدیریتی. هرکدامازاینعواملداراییکطیفجداگانههستندبهعبارتیدوسرطیففناوریبهصورتزیرتعریف می‏شوندکهدرسمتیکهکسبوکارحالتیسنتیداردازفناوری‏هایتکرسانه‏ای وغیربههنگاماستفاده می‏شودودرسمتدیگرطیفاستفادهازفناوری‏هایچندرسانهای،بهنگاموجهانیقراردارد. درطیفمربوطبهفرآیندهایمدیریتیدرسمتتجارتسنتیاینطیف، مباحثسنتیمربوطبهکسبوکارقرار می‏گیرندودرسردیگرمباحثنوینهمچونمدیریتزنجیرهتأمینویامدیریتارتباطبامشتریقراردارند. (توربانوپوتر،2007)

 

نمودار 2-2 مدل رشد کسب و کار از سنتی به الکترونیکی

تأثیر متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان93

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه