پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری

تکه ای از متن پایان نامه :

خصوصیات کیفی اطلاعات مالی از دیدگاه استاندارد ایران به خصوصیاتی اطلاق می گردد که “اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی می تواند درتصمیم گیری ها مفید واقع گردد” بعضی از ویژگیهای کیفی به محتوای اطلاعاتمندرج درصورت های مالیوبرخی دیگر به چگونگی ارائه اطلاعات و سرانجام رعایت محدودیت های حاکم برویژگیهای کیفی اطلاعات مالی به عنوان یکعامل فراگیر بایستی موردتوجه قرارگیرد.

سودمندی (مفید بودن)ویژگی های کیفی اطلاعات مالی برای تصمیم گیری:

1) مرتبط با محتوای اطلاعات  متشکل از دو خصیصه اصلی تحت عنوان مربوط بودن و قابل اتکا بودن

2-8-1-2)قابل اتکا بودن:

نوعی ویژگی کیفی می باشد که چنانچه افرادی واجد شرایط باصلاحیت مشابه به صورت مستقل (جداگانه)،ازهمان فرایند اندازه گیری تبعیت کنند، به نتایج مشابهی دستیابند،به عبارت دیگراطلاعاتی قابل اتکاست که عاریازاشتباه وتمایلات جانبدارانه بااهمیت باشد وبه طور صادقانه معرف آن چیزی باشد که مدعی اظهار آن می باشد یابه گونه ای معقول انتظار می رود اظهار کند. قابلیت اتکاغالباً توجیه اصلی از بکارگیری بهای تمام شده تاریخی می باشد، ویژگی قابلیت اتکا حاکی ازآن می باشد که ارزش های وارده بیشترقابل اثبات (رسیدگی)بوده ومزیت بیشتری برای قابلیت رسیدگی دارند، درمقابل، مربوط بودن برای گزارشگری مالی برارزش های خروجی جاری وآتی تاکیددارد و چنین استدلال می گردد که  ارزش هایجاری و آتی نسبت به ارزش های تاریخی بیشتر مربوط خواهد بود.  ویژگی کیفی قابلیت اتکا حاوی مفاهیم زیر میباشد:(همان منبع)

-اظهار صادقانه ،

-رعایت بیطرفی،

-رجحان محتوی برشکل،

-کامل بودن و

-احتیاط

اظهار صادقانه(منصفانه):  اطلاعات بایدبه گونه ای اندازه گیری ودرصورتهای مالی انعکاس یابدکه ارائه کنندهآنچه که بطورواقعی رخ داده می باشد، باشد.

رعایت بیطرفی:اطلاعات نباید برای تأمین منافع گروه خاصی تهیه گردد، بلکه بایستی بگونه ای باشدکهچنانچه گروهی باصلاحیت مشابه درصورت ضرورت باهمان  فرایند اندازه گیری در تهیه آن اقدام نمایند به نتایج یکسانی دست یابند. به عبارت دیگر تهیه  اطلاعات همراه با واقعیت وبدون جهت گیری به سمت نیازهای گروههایی خاص (عاری از تمایلات جانبدارانه) را بیطرفی گویند.

رجحان محتوای برشکل : بعضی از رویدادهای مالی به گونه ای می باشد که ازنظر قانونی بعنوان یک رویداد مالی تلقی نشده،نمیتواندرگزارشگری مالی منظورنمود، اما ازنظرمحتوای اقتصادی و واقعیت از تمام  ویژگی های یک واقعه مالی برخوردار می باشد.

بطور مثال در قراردادهای اجاره بلند مدت سرمایه ای،اموال مورد اجاره، علیرغم اینکه مالکیت قانونی آن در اختیار اجاره دهنده می باشد، ازآنجاکه عملا مزایا ومخاطرات مالکیت به اجاره کننده انتقال یافته، بعنوان داراییهای اجاره کننده محسوب ودر دفاتر ثبت می گردد. بدین معنی تأکید درتعریفلازم به یادآوری می باشد هرگاه رعایت یکنواختی در بهره گیری از مفاهیم، مفروضات، اصول ورویه ها با خصوصیات کیفی مربوط بودن وقابل اتکا بودن سازگاری نداشته باشد، ادامه بهره گیری از همان رویه های قبلی الزامی

تأثیر کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری93

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه : تأثیر کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری