پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان93

تکه ای از متن پایان نامه :

3وJaworski

اینFrameworkیکیازبهترینودرعینحالپیچیدهترینتقسیمبندی­هاراارائهمیکندوتمامیعواملوپارامترهارابهدقتتحلیلوراهکارعملیبرایهرکدامارائهمیکند. دراینروش4پارامتردخیلدرتشکیلمدلکسبوکارعبارتنداز:زنجیرهارزش،پیشنهاد،سیستممنابعوروشکسبدرآمد.

دراینروشابتدانیازهایبرآوردهنشدهمشتریوفرایندخریدمشتریبررسیوشناساییشدهودرهرکدامازمراحلفرآیندخریدوهریکازنیازهایبرآوردهنشده،خدماتیکهشرکتارائهمی­دهدمعرفیشدهودرقسمتبعدمنابعلازمبرایارائهاینخدماتمشخصگردیدهودرنهایتروشکسبدرآمدشرکتازارائهخدماتانتخابمی­گردد. برهمیناساس7مدلرابهعنوانمدلهایکسبوکاردرفضایonlineبهشرحزیرمطرحگردید: (امیررضامهربانوهمکاران،1386)

ModelMetamarketSwitchboard,andTraditionalReverseAuctionModels,Freshest-InformationModel, Highest-QualityModel,Widest-AssortmentModel,Lowest-PriceModel,Most-PersonalizedModel.

 

2-10 یکپارچهسازیمدلکسبوکار

درقسمتگذشتهمدلهایمختلفپیشنهادیframeworkمبتنیبرخواسته­هایمشتریرابیانکردیم. درادامهابتداباید حوزهکسبوکاروفعالیتوبخشبندیمشتریانرامشخصنمودوسپسباترکیبحوزه‏هایفعالیتومدلهایکسبوکارچارچوبیکپارچهکسبوکارشرکتدرتمامیحوزه‏ها راتهیهنمود.

تأثیر متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان93

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه