سازمان های منطقه ای، حمایت از حقوق زنان

دانلود پایان نامه

پیشرفت های سریع در زمینه بعضی از این هدف ها نشان می دهد که هدف ها، در عین بلند پروازانه بودن، قطعاً برای تقریبا همه کشورهای جهان قابل تحقق هستند.
حمایت سیاسی و مالی روزافزون از مسائل مهم مربوط به توسعه (مانند مبارزه با ویروس و بیماری ایدز) امکانات بالقوه برای بسیج سریع منابع به منظور برخورد با چالش های جهانی را نشان می دهد.
بعضی گرایشات و اقدامات فعلی حاکی از این است که بخش هایی قابل توجه از جهان با خطر عدم تحقق بسیاری از این هدف ها مواجه هستند.
نیاز ضروری وجود دارد که رهبران سیاسی برای گشودن درهای تجارت، افزایش کمک و کاهش بدهی ها، و دادن فرصتی عادلانه به کشورهای در حال توسعه برای کاهش فقر شدید در این کشورها، تعهدات خود را تجدید کنند.
نهادهای زنان سازمان ملل
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 21 ژولای 2010 نهاد زنان سازمان ملل را با تأکید بر اینکه دول عضو سازمان به صورت تاریخی در جهت حصول اهداف سازمانی تساوی جنسیتی و توانمند سازی زنان گام بر می دارند. به هر حال نهاد های معاهداتی و سازمان ملل به موضوع زنان و ابعاد مختلف آن توجه مستمر داشته اند چنان که نگرش خشونت آمیز نسبت به زنان و دختران موضع دستور جلسه مقام زن در اجلاسیه صندوق جمعیت ملل متحد در 15-4 مارس 2013 بوده است. این اجلاسیه با حضور نمایندگان سازمان ملل و دولت های عضو و رسانه های جمعی با موضوع پایان دادن به کلیه اشکال خشونت علیه زنان از جمله خشونت خانگی، خشونت در مخاصمات، مذهبی، ایدز، فقر، امنیت غذایی و نیز توجه به تاثیر کمبود توانمند سازی و به حاشیه راندن زنان در سیاست گذاری اجتماعی، اقتصادی تشکیل شد.
اقدامات سمبلیک مجمع عمومی برای موضع خانواده
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1989 طی قطعنامه 82-44 و با هدف توجه به (خانواده: منابع و مسئولیت هایش در تغییر جهان)سال 1994را به عنوان سال بین المللی خانواده نام گذاری کرد و شعار ساختن کوچکترین دموکراسی در بطن جامعه برای آن انتحاب شد. شورای اقتصادی و اجتماعی به عنوان مجموعه نهاد مسئول ترتیب در برگزاری سال خانواده انتخاب شد. اصولی که در این قطعنامه تأکید شد عبارت بودند از آنکه خانواده تشکیل دهنده واحدی از آن صورت پذیرد به نحوی که زن و مرد در خانواده بتواند به صوت مسئولتی های خود در قبال اجتماع انجام دهند .
تحولات اخیر اسناد منطقه ای
اعلامیه سازمان ملل متحد حقوق مردمان بومی در 13 دسامبر 7-2به تصویب مجمع عمومی رسیده است. در مواد 21و 22 بر حمایت از حقوق زنان بومی تأکید می کند. همچنین شورای حقوق بشر نیز تمرکز و توجه خود را در بررسی دوره ای مبتنی بر وحدت جنسیتی در همه زمیه ها قرار داده است. در اسناد سازمان های منطقه ای دیگر نیز مورد توجه و تاکید بر حقوق برابر مبتنی بر جنسیت زنان با مردان به صورت موثر پیگیری شده است. پروتکل الحاقی منشور حقوق بشر افریقا مورخ 25 نوامبر 2005 بر موضوع حقوق زنان افریقا تأکید شده است. همچنین می توان به توصیه نامه شماره 17 (2007)شورای وزیران اتحادیه اروپا اشاره کرد که دول اروپایی با رعایت استانداردها و مکانیسم های حمایتی حقوق زنان بر مبنای تساوی جنسیتی دعوت می کند.
خ) مراحل شکل گیری حقوق بشر
حقوق بشر تا به حال مراحل مختلفی را سپری نموده است و در هر مرحله نسل جدیدی از حقوق بشر متولد گردیده است. نسل اول یا سنتی حقوق بشر بر حقوق افراد مبتنی است. نسل دوم به حقوق اجتماعی گرایش دارد نسل مربوط به حقوق در قبال سایر کشورها و جامعه بین المللی است .
تقسیم بندی حقوق بشر در سه نسل الهام گرفته از سه اصل بنیادی حاکم بر انقلاب کبیر فرانسه تحت عناوین (آزادی، برابری، برادری) است. اما نکته پر اهمیت این است که تفکیک این نسل ها از یکدیگر هرگز به منزله اولویت یکی بر دیگری نبوده، بلکه روند تاریخی در هر دوره ای نسبت به برخی از حقوق بشر، توجه بیشتری از خود نشان داده و تأکید بیشتری را در خصوص برخی حقوق با خود به همراه داشته است.
نسل بندی حقوق بشر را اولین بار کارل واساک به کار برده است که در مجله یونسکو در نوامبر 1979 به چاپ رسید. وی برای نخستین بار از فرمول نسل های حقوق بشر استفاده نمود و این نسل ها را بر پایه تطور حقوق بشر در سه مرحله تاریخی جای داد.
بکارگیری اصطلاح نسل، القا کننده یک تحول تاریخی در برسمیت شناختن و تهیه و تدوین برخی اصول و مبانی حقوق بشر در جهتی معین و خاص است. به این معنی که چه انواعی از حقوق بشر در راستا ی مباحث نظری و کاربردی از این رشته از علوم انسانی قابل تصور هستند.
مبحث پنجم) نسل بندی حقوق بشر
گفتار اول) نسل اول حقوق بشر
این نسل از حقوق بشر حقوق بشر تحت تأثیر کشورهای غربی شکل گرفت.در این نسل حقوق مدنی و سیاسی بر سایر حقوق برتری دارد. در حقیقت حقوق مدنی سبب توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و در صورت نبود حقوق مدنی و ازادی های سیاسی مبارزه با فساد و اختناق و … ممکن نخواهد بود .
بر این اساس، حقوق مدنی و سیاسی در اولویت قرار گرفت و حق تعیین سرنوشت، صرفاً به عنوان یک اصل کلی نه به عنوان حق کامل یک ملت، شناخته شد. دیدگاه غرب در نهایت بر روند کار سازمان ملل نیز تاثیر گذاشت .
در حقیقت می توان بدین صورت تبیین و توصیف نمود:
– سرآمد این حقوق و آزادی های تضمین کننده امنیت و آزادی انسان در مقابل قدرت عمومی و دیگر افراد است؛ نظیر آزادی رفت و آمد و مسکن، برابری در مقابل قانون و هزینه های عمومی و مالکیت و دیگر حقوق و آزادی های فردی، همراه با تضمینات کیفری لازم که افراد در برخورداری از آن دارای ابتکار عمل می باشند و از آن تحت عنوان (آزادی – استقلال) می توان نام برد.