سرمایه اجتماعی

دانلود پایان نامه

ین بین تسهیم دانش (آشکار)و سرمایه اجتماعی (مرکزیت) رابطه وجود دارد(01/0 < سطح معنی داری)و شدت این رابطه برابر با 547/0بوده که بیانگر رابطه مستقیم تسهیم دانش (آشکار)و سرمایه اجتماعی (مرکزیت) می باشد.
بررسی فرضیه 6
تسهیم دانش (آشکار) کارکنان مرد مشارکت کننده در تحقیق را می توان از روی مولفه سرمایه اجتماعی (تسهیم شناخت) پیش بینی کرد.
H0 : : تسهیم دانش (آشکار) کارکنان مرد مشارکت کننده در تحقیق را نمی توان از روی مولفه سرمایه اجتماعی (تسهیم شناخت) پیش بینی کرد.
H1 : : تسهیم دانش (آشکار) کارکنان مرد مشارکت کننده در تحقیق را می توان از روی مولفه سرمایه اجتماعی (تسهیم شناخت) پیش بینی کرد.
جدول4-17) ضریب همبستگی بین تسهیم دانش (آشکار) و سرمایه اجتماعی (تسهیم شناخت)
متغیرها
نوع آزمون
تعداد نمونه
سطح معنی داری
ضریب همبستگی
نتیجه آزمون
تسهیم دانش (آشکار) و سرمایه اجتماعی (تسهیم شناخت)
پیرسون
217
000/0
835/0
تایید فرضیه
برای بررسی این فرضیه به علت نرمال بودن متغیرها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.همانطور که مشاهده می شود در سطح خطای 01/0 سطح معنی داری کمتر از 01/0 می باشد بنابراین H0 رد می شود و H1 پذیرفته می شود. بنابراین بین تسهیم دانش (آشکار) و سرمایه اجتماعی (تسهیم شناخت)رابطه وجود دارد(01/0 < سطح معنی داری)و شدت این رابطه برابر با 835/0بوده که بیانگر رابطه مستقیم تسهیم دانش (آشکار) و سرمایه اجتماعی (تسهیم شناخت) است.
بررسی فرضیه 7
تسهیم دانش (آشکار) کارکنان مرد مشارکت کننده در تحقیق را می توان از روی مولفه سرمایه اجتماعی (تعهد موثر) پیش بینی کرد.
H0 : : تسهیم دانش (آشکار) کارکنان مرد مشارکت کننده در تحقیق را نمی توان از روی مولفه سرمایه اجتماعی (تعهد موثر) پیش بینی کرد.
H1 : تسهیم دانش (آشکار) کارکنان مرد مشارکت کننده در تحقیق را می توان از روی مولفه سرمایه اجتماعی (تعهد موثر) پیش بینی کرد.
جدول4-18) ضریب همبستگی بین تسهیم دانش (آشکار) و سرمایه اجتماعی (تعهد موثر)
متغیرها
نوع آزمون
تعداد نمونه
سطح معنی داری
ضریب همبستگی
نتیجه آزمون
تسهیم دانش (آشکار) و سرمایه اجتماعی (تعهد موثر)
پیرسون
217
000/0
532/0
تایید فرضیه
برای بررسی این فرضیه به علت نرمال بودن متغیرها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.همانطور که مشاهده می شود در سطح خطای 01/0 سطح معنی داری کمتر از 01/0 می باشد بنابراین H0 رد می شود و H1 پذیرفته می شود. بنابراین بین تسهیم دانش (آشکار) و سرمایه اجتماعی (تعهد موثر) رابطه وجود دارد(01/0 < سطح معنی داری)و شدت این رابطه برابر با 532/0بوده که بیانگر رابطه مستقیم تسهیم دانش (آشکار) و سرمایه اجتماعی (تعهد موثر) است.
بررسی فرضیه 8
تسهیم دانش (پنهان) کارکنان مرد مشارکت کننده در تحقیق را می توان از روی مولفه سرمایه اجتماعی (شدت کار تیمی) پیش بینی کرد.
H0 : تسهیم دانش (پنهان) کارکنان مرد مشارکت کننده در تحقیق را نمی توان از روی مولفه سرمایه اجتماعی (شدت کار تیمی) پیش بینی کرد.
H1 : تسهیم دانش (پنهان) کارکنان مرد مشارکت کننده در تحقیق را می توان از روی مولفه سرمایه اجتماعی (شدت کار تیمی) پیش بینی کرد.
جدول4-19) ضریب همبستگی بین تسهیم دانش (پنهان) و سرمایه اجتماعی (شدت کار تیمی)
متغیرها
نوع آزمون
تعداد نمونه
سطح معنی داری
ضریب همبستگی
نتیجه آزمون
تسهیم دانش (پنهان) و (شدت کار تیمی)
پیرسون
217
000/0
714/0
تایید فرضیه
برای بررسی این فرضیه به علت نرمال بودن متغیرها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.همانطور که مشاهده می شود در سطح خطای 01/0 سطح معنی داری کمتر از 01/0 می باشد بنابراین H0 رد می شود و H1 پذیرفته می شود. بنابراین بین تسهیم دانش (پنهان) و (شدت کار تیمی) رابطه وجود دارد(01/0 < سطح معنی داری)و شدت این رابطه برابر با 714/0بوده که بیانگر رابطه مستقیم تسهیم دانش (پنهان) و (شدت کار تیمی) می باشد.
بررسی فرضیه 9
تسهیم دانش (پنهان) کارکنان مرد مشارکت کننده در تحقیق را می توان از روی مولفه سرمایه اجتماعی (شناخت عمومی کارکنان) پیش بینی کرد.
H0 : تسهیم دانش (پنهان) کارکنان مرد مشارکت کننده در تحقیق را نمی توان از روی مولفه سرمایه اجتماعی (شناخت عمومی کارکنان) پیش بینی کرد.
H1 : تسهیم دانش (پنهان) کارکنان مرد مشارکت کننده در تحقیق را می توان از روی مولفه سرمایه اجتماعی (شناخت عمومی کارکنان) پیش بینی کرد.

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جدول4-20) ضریب همبستگی بین تسهیم دانش (پنهان) و سرمایه اجتماعی (شناخت عمومی کارکنان)
متغیرها

نوع آزمون
تعداد نمونه
سطح معنی داری
ضریب همبستگی

 
 
نتیجه آزمون
تسهیم دانش (پنهان) و (شناخت عمومی کارکنان)
پیرسون
217
000/0
671/0
تایید فرضیه
برای بررسی این فرضیه به علت نرمال بودن متغیرها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.همانطور که مشاهده می شود در سطح خطای 01/0 سطح معنی داری کمتر از 01/0 می باشد بنابراین H0 رد می شود و H1 پذیرفته می شود. بنابراین بین تسهیم دانش (پنهان) و (شناخت عمومی کارکنان)رابطه وجود دارد.
(01/0 < سطح معنی داری)و شدت این رابطه برابر با 671/0بوده که بیانگر رابطه مستقیم تسهیم دانش (پنهان) و (شناخت عمومی کارکنان) است.
بررسی فرضیه 10

دیدگاهتان را بنویسید