معاهدات بین المللی، پروتکل الحاقی

دانلود پایان نامه

56) http://convention.coe.int/treaty/EN/searchsig.asp?NumSTE=043.
پروتکل اول : پروتکل 1977 که افراد دارای تابعیت مضاعف را قادر می سازد که از طریق دریافت معافیتهای پزشکی یا سایر انواع معافیتها در یکی از کشورهای متبوعشان یا از طریق انجام خدمت نظام وظیفه در محیطی که مربوط به خدمت نظامی باشد یا از طریق حفظ اقامت عادیشان تا زمانی که به یک سن خاص برسند که بتوانند توسط طرفین این کنوانسیون به عنوان سن بلوغ محسوب شود آنهم در یکی از کشورهای متبوعشان که خدمت سربازی را ملزم نمی کند ( البته مشروط به بعضی شرایط ) یا از طریق انجام خدمت داوطلبانه سربازی برای مدت مشخص در یکی از دولتهای متبوعی که خدمت نظام وظیفه را لازم نمی داند57 تعهدات خدمت نظام وظیفه را انجام بدهند. تا تاریخ هفت فوریه 2000 فقط هشت دولت این پروتکل را تصویب کرده اند .یک پروتکل الحاقی در سال 1977 هم وجود دارد که به منظور ارتقاء ارتباطات بین دولتها و همکاری در زمینه اعمال این کنوانسیون طراحی شده که برای چهار دولتی که عضوش هستند لازم الاجرا است.
پروتکل دوم : که در سال 1993 تصویب شد و منعکس کننده دیدگاه های واضحی در خصوص بحث تابعیت مضاعف است که تا آن زمان در اروپا وجود داشته است. این پروتکل ، مفاد کنوانسیون 1963 که راجع به ترک غیرارادی تابعیت ملزم به شرط کسب تابعیت خارجی توسط دولتهای طرف قرارداد است را تکمیل و اصلاح می کند که به آن فردی که در یک دولتی زندگی می کند که درآن بدنیا آمده یا اقامت دارد یا در دولتی که فرد از سن 18 سالگی به بعد در آن اقامت داشته است ، اجازه معافیت از این وضعیت را می دهد58. همچنین این پروتکل اجازه می دهد که استثناعاتی بر اصل ترک داوطلبانه تابعیت در بعضی از دولتها یی که بحث ازدواج و سن صغار در آنها مطرح است انجام شود59.این پروتکل به نحو دیگری موضوع خدمت سربازی را تحت تاثیر قرار نمی دهد و تا همین حد محدود است . تا تاریخ هفت فوریه سال 2000 فقط سه دولت اعضاء طرفهای این پروتکل شده اند 60 .
_____________________________________________
57) Portocol amending the Convention on the Reduction of Cases of Multiple Nationality and Military Obligations in Cases of Multiple Nationality, E.T.S. No. 095 (done at Strasbourg, Nov, 24, 1977), art. 2.
58) Second Protocol amending the Conventing on the Reduction of Cases of Mulpitle Nationality and Military Obligations in Cases of Multiple Nationality, E.T. S. No. 149 (done at Strasbourg, Feb. 2, 1993), art. I.
59) Ibid.
60) http://conventions.coe.int/treaty/EN/searchsing.asp?NumSTE=149.
جدیدترین موافقتنامه چند جانبه درخصوص این موضوع کنوانسیون اروپایی تـابعیت سال 1997 هست ( که از این به بعد به آن کنوانسیون 1997 می گوئیم )61. به نحو مشابه ای مانند پروتکل سال 1993، کنوانسیون 1997 یک دیدگاه تساهل آمیز و بردبارانه تری نسبت به افراد دارای تابعیت مضاعف نسبت به کنوانسیون سال1963 در پیش میگیرد. کنوانسیون سال1997 به نحو مثبتی باعث ارتقاء تابعیت مضاعف برای کسانی شده که این تابعیت مضاعف را به واسطه تولد کسب کرده اند و این تابعیت مضاعف در بعضی از موارد ناشی از کسب تابعیت بوده است62. مفاد این کنوانسیون راجع به خدمت نظام وظیفه واقعاً مشابه با همان مفاد کنوانسیون سال 1963 می باشد همانطور که آن کنوانسیون به واسطه پروتکل های سال 1977 اصلاح شده است63. تا تاریخ هفت فوریه سال 2000 فقط سه دولت یعنی اطریش و مولدووا و اسلوواکی کنوانسیون 1997 را امضاء کرده اند64. اما یک سری دیگر از دولتها شامل دولتهای متخاصم در طول جنگ سرد هستند که کنوانسیون سال 1997 را امضاء کرده اند و انتظار می رود که در زمان مقتضی تصویبش کنند.
بنابر این هر سه کنوانسیون عمده چند جانبه انجام مضاعف خدمت سربازی افراد با تابعیت مضاعف را ممنوع کرده اند. به علاوه پروتکل سال 1977 و کنوانسیون سال 1963 و نیز کنوانسیون سال 1997 هر کدام از دولتهای متبوع یک فرد را از انجام خدمت نظام وظیفه اجباری فردی که بطور داوطلبانه خودرا قبلاً در لیست نیروهای نظامی یکی دیگر از دولتهای متبوع اش قرار داده بوده ، ممنوع کرده اند .
احتمالاً کنوانسیون های مهمتر و موافقت نامه های چند جانبه بسیارزیادتری هستند که مانند موافقت نامه های دو جانبه برای افراد با تابعیت مضاعف به بحث تابعیت مضاعف و به طور خاص به تعهدات خدمت سربازی می پردازند. بسیاری از معاهدات در خصوص افراد با تابعیت مضاعف اعمال می شوند اما تعداد کمی صراحتاً خودشان را به افرادی که تابعیت مضاعف را به صورت غیرارادی به واسطه تولد کسب کرده اند محدود می کنند یا افرادی که تابعیت مضاعفشان ناشی از کسب تابعیت از طریق اقامت است به صورت خاص استثنا می کند.
____________________________
61) European Convention on Nationality, E.T.S. no. 166(done at Strasbourg, Nov. 6, 1997). The Council of Europe’s commentary pn the Convention appears in European Documentation Centre on Nationality, Council of Europe Achievements in the Field of Law-Nationality (Strasbourg. Jan. 1998).
62) Ibid, art. 15.
63) Ibid,. art. 21 , 22.
64) http://conventions.coe.int/treaty/EN/searchsig.aps?NumSTE=166.
در حالی که اینگونه معاهدات و موافقت نامه هااز جهات گوناگونی که در زیر بیان خواهد شد بایکدیگر متفاوت هستند یک اصل جهانی وجود دارد که شهروندان دارای تابعیت مضاعف که خدمت سربازی را در یکی از کشورهایی که تابعیت آنرا دارند – بطور داوطلبانه یا هر نحو دیگری- انجام داده اند، نمی بایستی مجبور به انجام خدمت سربازی مجدد در نیرویهای نظامی دولت دیگر متبوعشان باشند 65. بسیاری از معاهدات بین المللی صراحتاً همین اصل را در خصوص شهروندان با تابعیت مضاعفی که از معافیت پزشکی یا سایر انواع معافیت ها در یکی از دولتهای متبوع خود بر خوردار بوده اند اعمال می کنند66. حد اقل یک معاهده ی بین المللی این اصل را تا حدی فراتر گسترش داده یعنی مقرر می کند که یک شهروند دارای تابعیت مضاعف که اقامتگاه عادی اش در آن دولت متبوع می باشد و خدمت نظام وظیفه سربازی در آن دولت اجباری نیست ، از انجام خدمت نظام وظیفه اجباری در دولت دیگر متبوع خود نیز معاف باشد67.بعضی از معاهدات بطور خاص هر یک از دولتهای متبوع شهروند دارای تابعیت مضاعف را ملزم می کنند که به معافیت های موقتی که گاهاً توسط دولت دیگر متبوع شهروند دارای تابعیت مضاعف صادر می شود68 احترام بگذارند. استثنایی نیز بر ممنوعیت های عمومی در خصوص انجام خدمت سربازی مضاعف وجود دارد که در بعضی از معاهدات مقرر کرده اند که فردی که دارای تابعیت مضاعف است و تکالیف خدمت سربازی اش را در یکی از دولتهای متبوعش انجام داده و پس از آن در دولت دیگر متبوع خود برای سالهای متمادی اقامت دایم داشته باشد ، دولت دوم متبوع وی می تواند وی را به خدمت مجدد سربازی اجباری فرا بخواند علیرغم اینکه در دولت متبوع دیگر خود قبلاً خدمت نظام وظیفه اجباری را انجام داده است69 .
_______________________________
65) شماره ی قانون ) ) No. 737, arts. 1,2; No, 1094, arts. 2, 3; No, 2842, arts. 2, 3; No. 2936, arts. 4, 5; No. 3452, art. 3 (actually) a trinational treaty); No. 3516, arts. 2,4; No. 3786, arts, 1,2; No. 5004, arts. 1, 2, 4; No. 5195, arts. 1, 3; No. 5793, arts. 2, 3; No. 6163, arts. 1, 2; No. 6428, art. 5; No. 6468, arts. 3, 5; No. 6554, arts. 1, 2; No . 7000, art. 1; No. 8698, art. 2; No. 9077,arts.1, 2; No.10709, art. 5; No. 15487, arts. 4,6; No.16191, arts. 5. 8(1); No. 22415, arts. 4,5; No. 23004, arts. 1, 2.