منابع پایان نامه ارشد درباره ترکیبات، فنولی، حرارتی

یب به 48/3 و 85/5 میکروگرم معادل گالیک اسید گرم وزن خشک نمونه افزایش داد (دورماز و آلپاسلان، 2007).
مقدار ترکیبات فنولی نوعی لوبیای وحشی، Canavalia cathartica، پس از پختن به مدت 30 دقیقه از 49/1 به 29/1% رسید در حالی که برشته کردن به مدت 20 دقیقه در oC 180، مقدار این ترکیبات را به 53/1% افزایش داد (سنا و همکاران، 2005).
توو و همکاران (2003)، سورگوم قرمز و ارزن را تحت فرایند حرارتی قرار دادند نتایج حاکی از آن بود که طی فرایند حرارتی با افزایش دما میزان ترکیبات فنولی سورگوم و ارزن به ترتیب 79 و 16 % کاهش یافت.
سامسوب و همکاران (2008)، اثر فرایندهای حرارتی را بر روی تانن و اسید فیتیک بررسی کردند. نتایج این تحقیق نشان داد که با افزایش زمان و دما پس از 1 تا 3 دقیقه میزان کاهش این ترکیبات به ترتیب 56-7 و 42-21% بود.
میزان کاهش ترکیبات فنولی لوبیای چشم بلبلی پس از اعمال فرایندهای حرارتی مختلف نظیر مایکروویو، برشته کردن، اتوکلاو کردن و جوشاندن توسط لورنا و همکاران (1987) بررسی شد. تمامی فرایندها بویژه مایکروویو کردن به طور چشمگیری باعث کاهش ترکیبات فنولی شد.
فرایند حرارت دادن هسته زردآلو در دما

دیدگاهتان را بنویسید