منابع پایان نامه با موضوع آزمایش، رایت، بیماری

از عوارض شکل حاد بیماری بدلیل بروسالا ملی تنسیس یا بروسالا سوئیس مطرح است.(18)
2-7-1. تشخیص آزمایشگاهی بیماری:
معیار تشخیص آزمایشگاهی مبتنی بر موارد زیر است:
الف:جداکردن عامل (گونه های بروسلا) از نمونه های بالینی در محل کشت؛
ب: تیتر آگلوتیناسیون بروسلا (STAT > 1/80 ) یا آزمایش سروآگلوتیناسیون در یک یا چند نمونه از سرمی که بعد از شروع علائم تهیه شده باشد، یا افزایش چهار برابر و یا بیشتر تیتر آگلوتیناسیون بروسلا به فاصله 2 هفته بعد از آزمایش اولیه؛
ج: آزمایش ME 2 > 1/40 (2- مرکاپتو اتانول)
د: آزمایش کومبس رایت (Coombs Wright) با فاصله 3 رقت بالاتر از رایت انجام شده (معمولاٌ ایـن مرحله در نمونه های با رایت ضعیف و منفی بیشترین ارزش را دارد)(تصمیم گیری در مورد درمان بیمار با نتیجه تیترکومبس رایت و بررسی علائم بالینی و اپیدمیولوژیک به عهده پزشک می باشد).
موارد (الف، ج و د) به عنوان معیارهای تشخیص قطعی بیماری تلقی میگردد.
به منظور یکنواخت کردن نحوه تشخیص آزمایشگاهی در مراکز بهداشتی درمانی، آزمایشگاه های دولتی و خصوصی در سراسر کشور روش های آزمایشگاهی زیر بدین ترتیب توصیه میشود:
بدلیل احتمال توزیع نامناسب و عدم نگه داری صحیح آنتی ژن رزبنگال، پس از شک بالینی و درخواست آزمایش توسط پزشک، مستقیما بر روی نمونه سرم بیمار روش آزمایش لوله ای رایت (1 تا 8 لوله) (Wright. T) که با نام های استاندارد تیوب آگلوتیناسیون تست (S.T.A.T) ، سرم آگلوتیناسیون تست (S.A.T) نیز نامیده می شود، توصیه می گردد و در این صورت نیازی به آزمایش رزبنگال نمی باشد و براساس نتایج آزمایش رایت لوله ای تصمیمات ذیل اتخاذ میگردد:
1ـ تیتر رایت مساوی یا بیشتر از 1/80 معرف حاالت زیر است:
1-1 . وجود بیماری حاد
1-2. وجود بیماری مزمن
1-3 . مثبت کاذب ناشی از واکنش متقاطع بین بروسلاها و سایر ارگانیسم ها مثـل بعضی از جنس های اشریشیا، سالمونلا، پاستورلا، یرسینیا، ویبریوکلرا و کمپیلوباکتر که به منظور تفکیک سه حالت فوق از آزمایش2ME(2_ مرکاپتواتانول) استفاده می شود.
الف: آزمایش ME 2 با تیتر مساوی و بیشتر از 1/40: معرف بیماری فعال بوده و نیاز بـه درمان دارویی دارد.
ب: آزمایش ME 2 با تیتر کمتر از 1/40 معمولاً بیماری فعال نیست.
2ـ تیتر رایت کمتر از 1/80 معرف حاالت زیر است:
1ـ2 . عدم وجود بیماری

دیدگاهتان را بنویسید