پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :وقف پول و اوراق بهادار از منظر فقه و حقوق موضوعه 

تکه ای از متن پایان نامه :

اموال و پسران ، تجمل زندگی دنیوی می باشد و کارهای ماندگار شایسته نزد پروردگارت خوش پاداش تر و امید بخش تر می باشد .

در خصوص معنا ومفهوم « الباقیات الصالحات » وجوه چندی اظهار شده « بهترین تفسیر باقیات صالحات آن می باشد که نظریات گوناگون اظهار شده درمورد آن را مصادیق آن بدانیم و بگوئیم باقیات صالحات به معنای اعمال صالح می باشد و با تعبیرآن به اعمال صالح یا مطلق کارهای نیک ، وقف نیز یکی از مصادیق آن خواهد بود چه آن که تشویق گفتاری و عملی معصومان ( ع ) درمورد وقف نشان می دهد که وقف از مصادیق اقدام صالح می باشد ، به ویژه با در نظر داشتن این که درپاره ای از روایات ، وسیله نجات بشر در قیامت دانسته شده .

4- « فاقا من اعطی اتّقی و صدّق بالحسنی فسینسره بالحسنی »[1] پس اما آن کس که بخشید و پرهیزگار بود و نیکوتر را تصدیق نمود ، او را برای کار خیر آماده می سازیم و توفیق می بخشیم . » در این آیه از عطا و بخشش سخن به میان آمده بدون اینکه به مورد بخشش اشاره گردد زیرا اصل بخشندگی و بخشش می باشد هر چه که می خواهد باشد .بدیهی می باشد یکی از عناوینی که می تواند تحت واژه « اعطی » قرار بگیرد ، وقف می باشد . زیرا وقف هم یک نوع اعطا و بخشش مال در را ه خداست و از همین روی در کتاب میزان الحکمه در مبحث وقف آیه مزبور راجع به وقف دانسته شده و از طریق روایات به تفسیر قرآن اقدام شده می باشد . [2]

در روز قیامت چهره او را از حرارت آتش مصون دادر ، پس فروخته و بخشیده نمی گردد تا به دست وارث هستی برسد

[1]  لیل ، 7

[2]  رحیمی ،مرتضی ،وقف در قرآن ،وقف میراث جاویدان ، سال دوازدهم ، شماره 45 ، 1383 ،صفحه 23و24

وقف پول و اوراق بهادار از منظر فقه و حقوق موضوعه

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه