پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان93

تکه ای از متن پایان نامه :

 

2-27 تحویل به موقع‌

هستهمرکزیفلسفهتولیدوتحویلدرستبهموقعجلوگیریازهدررفتنانرژی،هرزرفتنوقت،فعالیتبیهوده،تولیدبی‌حدوبی‌فایده،جلوگیریازتنظیماتدوباره،عیبونقص،جلوگیریازمرجوعشدنمحصولاتوبالاخرهتنظیمزماناست.

تولیدوتحویلدرستبهموقعبرایتولیدکم‌هزینه،تولیدوتحویلبخش‌هایضروریکیفیبهمقدارلازم،درزمانومکاندرست،باکاربردحداقلامکانات،تجهیزات،موادونیرویانسانیاست.

تولیدوتحویلدرستبهموقعمزیت‌هایرقابتیشرکت‌هارامستحکم‌ترمی‌کند،گردشنقدینگیراافزایشمی‌دهدوازمیزانموجودیانباروسرمایهدرگردشمی‌کاهد. علاوهبراین،تولیدوتحویلدرستبهموقعمی‌تواندایجادتغییراتدرطراحی‌هارادرراستایواکنشبهترشرکتدرقبالشرایطتغییریابندهبازارتسهیلکند. محصولبایددرسریع‌ترینزمانممکنوباحداقلهزینهتولیدشود،امادرهمهاینمواردبایدکیفیتموردنظرمشتریوتحویلسریعبهاودرمدنظرقرارداشتهباشد.

تولیدوتحویلدرستبهموقع،اساساً هرچیزیزایدیراکهمستقیماًبهارزشمحصولارتباطندارد،حذفمی‌کند. بهجزاین،محصولاتمعیوبوناسازگاربامختصاتموردنظرنیزحذفمی‌شوند.

اینمواردزایدهرچهراکهبرایرفعنقصبهکارگرفتهمی‌شودنیزدربرمی‌گیردوحتیشاملحالزمان‌هایبیهودهمرتبطباراه‌اندازیماشینچاپهممی‌گردد. تولیدوتحویلدرستبهموقع،چاپکارراوامی‌داردتادرحداقلزمانکارشرابهانجامبرساند. (وسوکلاتربک،1989)

 

2-28 تولید و تحویل درست به موقع و مدیریت کیفیت جامع‌

تولیدوتحویلدرستبهموقعهممی‌تواندبعدازمرحلهمدیریتکیفیتجامعبهکارگرفتهشودوسفارشاتکنترلنداشتهباشیمویابرایآنبرنامه‌ریزینکردهباشیم.

افزودنبرموجودیانباربهعنوانیکراه‌حلبرایجلوگیریازمشکلاتپیش‌رویکیازگران‌ترینراه‌حل‌هاستکهسرمایهدرگردشراهمبالامی‌بردویکیازضررهانیزهمیشهباموجودی‌هاییبروزمی‌کندکهناگهانبازارخودراازدستمی‌دهندوبایدازردهخارجشوند.

نه‌تنهابایدازحجمموجودیانبارهاکاست،بلکهبایدفرایندهایتولیدیرانیزساده‌ترکردتازمانتنظیموآماده‌سازیماشین‌هاپایینآمدهوزمانرفععیوبواجرایراه‌حل‌هایفوریهمتسریعشود.

تأثیر متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان93

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه