پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان93

تکه ای از متن پایان نامه :

کسبوکارالکترونیکبهمفهومکلیشاملبهکارگیریفناوری‏هایجدیدبرایبرقراریارتباطاتزنجیره‏ای بینسازندگان،فروشندگان،عرضهکنندگانوبهطورکلیارایهدهندگانکالاوخدماتازیکسووخریدارومصرفکنندهویابهطورکلیمشتریازسویدیگراستونتیجهآناتخاذتصمیم‏هایبهتر،بهینهسازیکالاوخدمات،کاهشهزینه‏ها وگشودنکانالهایجدیداست.

 

2-1تعریفکسبوکارالکترونیک

مطالعهسیستمکسبوکارالکترونیکدردنیایمتلاطموپیچیدهامروزیامریضروریاست،زیراکهروندهایکلیدیدرکسبوکارهایسنتیبسیارمتحولشدهوبهسمتدسترسیسریعوجهانی،سرعتدرکلزنجیرهتأمینوانجامکسبوکاربهصورتالکترونیکپیش می‏رود. (بوکولد،2000)

کسبوکارالکترونیکمفهومیگستردهاستکهشاملتمامیجنبه‏هایاستفادهازفناوریاطلاعاتدرکسبوکاراستوتنهادربرگیرندهخریدوفروشنیست. بلکهشاملایجادانسجامویکپارچگیدرکلفرآیندهایکسبوکاروارتباطاتدرداخلوخارجازسازمان می‏باشد. (روولی،2002)

بهعبارتیدیگر،کسبوکارالکترونیکیکاصطلاحکلیمورداستفادهبرایتوصیففرآیندهایکاریبهکارگرفتهشدهدرمحیط‏هایمجازییاالکترونیکیهمچونشبکهجهانیوب می‏باشد. (بوتو،2003)

ازنظرزواس«کسبوکارالکترونیکیعبارتاستازتبادلاطلاعاتازطریقشبکهالکترونیکی،درهرمرحله‏ای اززنجیرهعرضه،چهدردرونیکشرکتیابینشرکت‏ها،بین شرکتومشترییابینبخشخصوصیوعمومیاقتصاد،وچهتوأمباپرداختپولباشدیااینکهپرداختیصورتنگیرد. »

توربان(2002)نیزکسبوکارالکترونیکی«چیزیفراترازکسبوکارالکترونیکی می‏داندکهدرآنبهغیرازفعالیت‏هایتجاریشرکت،بسیاریدیگرازروابطبینسازمانیوبینمشتریوسازماننیزماهیتالکترونیکیبهخود می‏گیرد. »

کسبوکارالکترونیکعبارتاستازکسبمشتریوبازرگانانبرایمبادلاتتجاریازراهخودکارکردنتراکنش‏ها،تبادلات،ارتباطاتوتعاملاتازراهفناوری‏هایارتباطیوکامپیوتریدرجهتهدف‏هایاقتصادیکهشاملسیستم‏هایبینسازمانی،مانند: تلفن، اینترنت،ایمیل،یاشبکه‏هایکامپیوتریداخلیدرجهتپشتیبانیمعاملاتآنلاینتجاریاست. پس می‏توانگفتهدفایننوعکسبوکارهایجدید،خودکارسازیتراکنش‏هایکسبوکاروجریانکاراست. (حنفیزاده،2006)

تعریفکلیکهشرکتIBMازواژهکسبوکارالکترونیکیارائه می‏نمایدعبارتاستاز:انجامکسبوکاربااستفادهازرسانه‏هایالکترونیکینظیراینترنت.

تأثیر متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان93

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه : تأثیر متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان (مورد کاوی نمایندگیهای مجاز فروش ایران خودرو)