پایان نامه رایگان درباره معیار، =1، گزینه، (1,1,1)

ه و نرمال شده برای هر چهار معیار تشکیل می شود.

جدول 4-9 : ماتریس وزن نرمال نشده و نرمال شده معیار ها

وزن نرمال شده

وزن نرمال نشده

معیار

0/367

0/904

FA

0/210

0/518

BR

0/017

0/043

ASS

0/406

1

Cost

در ادامه همانند آنچه در فصل دوم بیان شد به ازای هر معیار ماتریس وزن های نرمال نشده و نرمال شده با در نظر گرفتن هر سه گزینه ایجاد می شود. جدول 4-22 نشان دهنده ی نتیجه ی نهایی این روش است.

جدول4-10 : ماتریس مقایسه زوجی گزینه ها نسبت به معیار FA

FA

A_1

A_2

A_3

∑_(j=1)^m▒M_gi^j

A_1

(1,1,1)

(0,0,0/3)

(0/2,0/35,0/5)

(1/2,1/35,1/8)

A_2

(0/7,1 ,1)

(1,1,1)

(0/5,0/65,0/8)

(2/2,2/65,2/8)

A_3

(0/5,0/65,0/8)

(0/2,0/35,0/5)

(1,1,1)

(1/7,2,2/3)

جدول 4-11 : درجه بزرگی مقادیر S_i برای معیار FA

V(s_1>s_2) =0/135

V(s_1>s_3) =0/495

V(s_2>s_1) =1

V(s_2>s_3) =1

V(s_3>s_1) =1

V(s_3>s_2) =0/55

جدول 4-12: ماتریس وزن نرمال نشده و نرمال شده گزینه ها برای معیار FA

وزن نرمال شده

وزن نرمال نشده

گزینه

0/80

0/135

〖 A〗_1

0/593

0/1

〖 A〗_2

0/326

0/55

〖 A〗_3

جدول4-13 : ماتریس مقایسه زوجی گزینه ها نسبت به معیار BR

BR

A_1

A_2

A_3

∑_(j=1)^m▒M_gi^j

A_1

(1,1,1)

(0/5,0/65,0/8)

(0/2,0/35,0/5)

(1/7,2,2/3)

A_2

(0/2,0/35,0/5)

(1,1,1)

(0,0,0/3)

(1/2,1/35,1/5)

A_3

(0/5,0/65,0/8)

(0/7,1,1)

(1,1,1)

(2/2,2/65,2/8)

جدول 4- 14 : درجه بزرگی مقادیر S_i برای معیار BR

V(s_1>s_2) =1

V(s_1>s_3) =0/522

V(s_2>s_1) =0/253

V(s_2>s_3) =0

V(s_3>s_1) =1

V(s_3>s_2) =1

جدول 4-15: ماتریس وزن نرمال نشده و نرمال شده گزینه ها برای معیار BR

دیدگاهتان را بنویسید