دانلود پایان نامه رشته روانشناسی درباره تنظیم شناختی هیجان

دانلود پایان نامه

فهرست مطالب
شماره و عنوان مطالب صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….2
بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………………………………………………2

اهمیت و ضرورت پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………..6
فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………..7
اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………..7
متغیر های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………….8
تعاریف نظری متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………9
تعاریف عملیاتی متغیرها……………………………………………………………………………………………………………………………10

فصل دوم: پیشینه نظری و پژوهشی

2-1- مبانی نظری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………12
2-2- فرار ازمنزل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..12
2-2-1-مفهوم شناسی و نوع شناسی فرار از منزل…………………………………………………………………………………………………….12
2-2-2-علت فرار از خانه……………………………………………………………………………………………………………………………………….13
2-2-3-گستره فرار از خانه……………………………………………………………………………………………………………………………………..14
2-3-تنظیم هیجان………………………………………………………………………………………………………………………………………………..15
2-3-1-مبانی تنظیم هیجان…………………………………………………………………………………………………………………………………..15
2-3-2-تعریف تنظیم هیجان………………………………………………………………………………………………………………………………….15
2-3-3-تنظیم شناختی هیجان……………………………………………………………………………………………………………………………….17
2-3-4-ابعاد تنظیم شناختی هیجان………………………………………………………………………………………………………………………..18
2-3-5-مدل های تنظیم هیجان…………………………………………………………………………………………………………………………….18
2-3-6-فرایند تنظیم هیجان…………………………………………………………………………………………………………………………………..20
2-4-دلبستگی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….21
2-4-1-تعریف دلبستگی………………………………………………………………………………………………………………………………………..22
2-4-2-پیدایش دلبستگی در کودک……………………………………………………………………………………………………………………….25
2-4-3-انواع دلبستگی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..25
2-4-4-مراحل ایجاد دلبستگی……………………………………………………………………………………………………………………………….27
2-4-5-دلبستگی و رشد بعدی……………………………………………………………………………………………………………………………….28
2-4-6-دلبستگی بزرگسالان………………………………………………………………………………………………………………………………….28
2-4-6-1-تعریف دلبستگی بزرگسالان…………………………………………………………………………………………………………………..29
2-4-6-2-الگوی چهارگانه دلبستگی بزرگسالان……………………………………………………………………………………………………..29
2-4-7-نظریه های دلبستگی………………………………………………………………………………………………………………………………..30
2-4-7-1-نظریه کردارشناختی بالبی………………………………………………………………………………………………………………………31
2-4-7-2-نظریه روان تحلیل گری………………………………………………………………………………………………………………………..33
2-4-7-3-نظریه اریکسون…………………………………………………………………………………………………………………………………….34
2-4-7-4-نظریه ارتباط موضوعی…………………………………………………………………………………………………………………………..35
2-4-7-5-نظریه رفتارگرایی…………………………………………………………………………………………………………………………………..36
2-4-7-6-نظریه شناختی………………………………………………………………………………………………………………………………………37
2-4-8-دلبستگی و مشکلات رفتاری – هیجانی دوره نوجوانی………………………………………………………………………………….37
2-5-ابراز وجود……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..38
2-5-1-تعریف ابراز وجود………………………………………………………………………………………………………………………………………38
2-5-2-انواع ابراز وجود………………………………………………………………………………………………………………………………………….39
2-6-منبع کنترل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..39
2-6-1-تعریف منبع کنترل…………………………………………………………………………………………………………………………………….40
2-6-2-تفاوتهای رفتاری……………………………………………………………………………………………………………………………………….41
2-6-3-تفاوت ها در سلامت جسمانی……………………………………………………………………………………………………………………..41
2-7-پیشینه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………..42

فصل سوم: مواد و روش پژوهش
3-1-روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………52

3-2-جامعه آماری، نمونه آماری و روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………..52
3-3-ابزار سنجش………………………………………………………………………………………………………………………………………………….52
3-4-روش اجرا……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..54
3-5-روش تجزیه و تحلیل آماری……………………………………………………………………………………………………………………………55

فصل چهارم: نتایج و یافته های پژوهش
4-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..57
4-2-اطلاعات جمعیت شناختی……………………………………………………………………………………………………………………………….57

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

4-3-یافته های توصیفی………………………………………………………………………………………………………………………………………..60
4-4-یافته های استنباطی……………………………………………………………………………………………………………………………………….62

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1-بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………….69
5-2-محدودیت ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………73
5-3-پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….73
فهرست منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………………………………………………74

فهرست جدولها
شماره و عنوان جدول صفحه

جدول4-1:توزیع فراوانی و درصد میزان تحصیلات آزمودنی های دو گروه دختران فراری و عادی………………………………..57
جدول4-2:توزیع فراوانی و درصد آزمودنی های دختران فراری بر اساس تعداد فرار……………………………………………………….58
جدول4-3:توزیع فراوانی و درصد میزان تحصیلات مادران آزمودنی های دو گروه دختران فراری وعادی………………………..58
جدول4-4:توزیع فراروانی و درصد میزان تحصیلات پدران آزمودنی های دو گروه دختران فراری و عادی……………………….59
جدول4-5:نتایج فراوانی و درصد وضعیت شغلی پدران آزمودنی های دو گروه دختران فراری و عادی……………………………..59
جدول4-6:نتایج فراوانی و درصد وضعیت شغلی مادران آزمودنی های دو گروه دختران فراری و عادی……………………………60
جدول4-7:توزیع میانگین، حداقل و حداکثر وضعیت سنی دو گروه دختران فراری و عادی……………………………………………..60
جدول4-8:میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر نمرات متغیرهادرآزمودنی های دو گروه دختران فراری و عادی…………61
جدول4-9:نتایج مربوط به آزمون باکس برای متغیر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان………………………………………………….62
جدول4-10:نتایج آزمون معناداری تحلیل واریانس چند متغیری روی نمرات راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در دختران فراری و عادی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..62
جدول4-11:نتایج آزمون لوین بر روی نمرات راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در دختران فراری و عادی…………………….63
جدول4-12:نتایج تحلیل واریانس چند متغیری روی میانگین مولفه های راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در دختران فراری و عادی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….64
جدول4-13:نتایج مربوط به آزمون باکس برای متغیر سبک های دلبستگی………………………………………………………………….65
جدول4-14:نتایج آزمون معناداری تحلیل واریانس چند متغیری روی نمرات سبک های دلبستگی و مولفه های آن در دختران فراری و عادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….65
جدول4-15:نتایج آزمون لوین بر روی نمرات ابراز وجود در دو گروه دختران فراری و عادی…………………………………………..66
جدول4-16:نتایج آزمون t مستقل نمرات ابراز وجود در دو گروه دختران فراری و عادی………………………………………………..66
جدول4-17:توزیع فراوانی منبع کنترل در دو گروه دختران فراری و

دیدگاهتان را بنویسید