رابطه میان هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی، ارتباطات عاطفی ونظریه های مربوط به آن

4- اطاعت سازمانی : مفهوم پیروی از قوانین و رویه های سازمانی که بوسیلهموتوویلدو و بورمن بیان شد نشان دهنده این سازه می باشد و حاصل آن درونی کردن وپذیرش قوانین سازمانی، مقررات و رویه ها... ادامه

انواع رفتار شهروندی در سازمان از دید گراهام، رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی

بعد سوم رفتار شهروندی که فضیلت مدنی نام دارد، شامل رفتارهایی از قبیل حضور در فعالیتهای فوق برنامه و اضافی، آن هم زمانی که این حضور لازم نباشد، حمایت از توسعه و تغییرات ارائه شده توسط... ادامه

رابطه میان هوش هیجانی و رفتار شهروندی معکوس، انواع رفتار شهروندی در سازمان از دید گراهام

نتایج حاصل از بررسی های صورت گرفته حاکی از نقش قابل ملاحظه هوش هیجانی در زندگی و به خصوص در رهبری وکارکنان سازمانها است .تا حدی که برخی پژوهشگران نقش هوش عاطفی را تا هشتاد درصد و نقش... ادامه