دیدگاه های روانشناسانه به معنویت

دیدگاه های روانشناسانه به معنویت الف) دیدگاه روانکاوی فروید، نگاه بی توجه به معنویت و تجربه های الهی داشت و دیدگاهش نسبت به مذهب از اینم منفی تر بود. اون گفت (من نمی تونم این احساسات... ادامه

مشکل در روابط عاطفی همسران

آسیب شناسی زندگی زناشویی در سالهای گذشته الگویی در مورد آسیب شناسی زندگی زناشویی جفت و جور آمده که در اون به دو ویژگی مهم زندگی زناشویی توجه شده. ازدواج یه سری از روابط مختلفه که هر... ادامه

عوامل مؤثر بر انگیزش تحصیلی

مولفه های مشترک نظریه های انگیزش: با دقت در عناصر و محتوای نظریه‌های ذکر شده می توان به مؤلفه های مشترک بین نظریه‌ها دست یافت. پس از بررسی عناصر مشترک، سه مفهوم عمده از خانواده بزرگ... ادامه

مفاهیم و رویکردهای  عدالت سازمانی

مبانی نظری عدالت سازمانی    * مفاهیم و تعاریف  عدالت سازمانی  : مفهوم عدالت در طول قرون مورد توجه و علاقه دانش مندان بوده است . اگر بخواهیم از دیدگاه  غربی موضوع را مورد توجه قرار دهیم... ادامه

اقسام عقل از نظر فیلسوفان ومتفکران

اقسام عقل در تعریف عقل نظری و عملی میان فیلسوفان و متفکران ، اختلاف نظر است . گروهی از قبیل ارسطو و فارابی، عقل نظری و عقل عملی را مبدأ ادراک می شمارند و اختلافشان رادر نوع مدرکات آن ها... ادامه