پایان نامه با کلید واژه پیشگیری از جرم

گفتار دوم: ویژگی های جرم شناسی 11 مبحث دوم: عوامل جرم زا و بازدارنده از جرم 15 گفتار اول: عوامل جرم زا 15 گفتار دوم: عوامل بازدارنده از وقوع جرم 23 مبحث سوم: تاریخچه و مفهوم پیشگیری از جرم... ادامه

پایان نامه ارشد حقوق : دعاوی زیست محیطی

55گفتار دوم: منابع دعوی زیست محیطی علیه دولت در حقوق بین الملل 56الف) معاهدات بین المللی 561- کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریا توسط نفت 572- کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی ناشی از... ادامه

دانلود رایگان پایان نامه حقوق در مورد حقوق کیفری ایران

بند چهارم: تعزیرات 73مبحث دوم: شیوه شناسایی شخصیت 77گفتار اول: مصاحبه 78گفتار دوم: مشاهده و مطالعه 79بند اول: مشاهده در محیط آزاد 80بند دوم: مشاهده در محیط بسته 81گفتار سوم: تحقیق و پژوهش... ادامه

پایان نامه ارشد رایگان حقوق : قوانین موضوعه

بی‌تا. بدون تاریخج. جلدچ. چاپد.ع.ک. دیوان عالی کشورر.ک. رجوع کنیدس. سطرش. شمارهص. صفحهق.آ.د.ک. قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378ق.ا. قانون... ادامه