پایان نامه با کلید واژه های شناخت انسان، عرضه کننده، انسان کامل

بازاریابی اجتماعی تقسیم نموده‌اند. در تمامی این فلسفه ها بازاریابی دارای هدف سودآوری است ولی ابزارهای هر کدام برای رسیدن به این هدف متفاوت است. به طوری که ابزار فلسفه تولید، تولید... ادامه

پایان نامه با کلید واژه های انسان کامل، حوزه و دانشگاه، کمال مطلق، ورزشکاران

نظر خیلی آسمانی است.بحث ما این نیست که سود نباشد بلکه کسب سود را عبادت نیز می‌دانیم. اما سود آوری را هدف نهایی و غایی نمی‌دانیم، بلکه هدف نهایی ما رضای خداست که با رشد مشتریان محقق... ادامه

پایان نامه با کلید واژه های انتخاب کالا، انسان کامل

1.5. سابقه پژوهشتاکنون مطالعات قابل توجهی در باب مشتریمداری اسلامی صورت نپذیرفته است، ولی در مورد فطرت و انسان شناسی اسلامی کارهای با ارزشی انجام شده است. در اینجا مروری بر برخی از... ادامه

منبع تحقیق درباره صاحبان سهام، انحلال شرکت، عملکرد شرکت، عام و خاص

همه سال تا قبل از خاتم امر تصفیه، با رعایت شرایط و تشریفاتی که در این قانون و اساسنامه شرکت پیش بینی شده است و همچنین عدم تسلیم صورت دارایی منقول و غیر منقول و ترازنامه و حساب سود و... ادامه

منبع تحقیق درباره انحلال شرکت، ساختار صنعت

مورد شرکت عام موادی جدیدی را پیش بینی نموده است در حالی که شرکت عام قدیمی با توجه به مقررات جدید تغییر ندهد منحل می شود. د: عدم انجام فعالیت شرکت با تعلیق آن در مدت معین:84شرکت تجارت را... ادامه

منبع تحقیق درباره انحلال شرکت، اشخاص ثالث، حقوق فرانسه، انتقال سهام

فسخ یکی از شرکاء را موجب انحلال شرکت تجارتی می داند منتها در اینجا این فسخ باید واجد شرایطی باشد از جمله آن که در اساسنامه این حق از شریک مزبور سلب نشده باشد و ثانیاً قصد اضرار به دیگر... ادامه

منبع تحقیق درباره انحلال شرکت، صاحبان سهام، حقوق تجارت، حقوق صاحبان سهام

برای ثبت شرکت های موجود و تطبیق آن ها با مقررات قانون تجارت بوده و پاره ای از موادش در سال 30/11/1362 اصلاح گردید. در مورد ثبت انواع شرکت، قوانین و آیین نامه های دیگری نیز به تصویب رسیده... ادامه

منبع تحقیق درباره اشخاص ثالث، انحلال شرکت، حقوق تجارت، صاحبان سهام

متعهد به گذاردن هیچ سرمایه ای، اعم از نقد یا غیر نقد، در شرکت نیست. بلکه، در صورت انحلال شرکت و در صورت لزوم به میزان سرمایه ای که ضمانت نموده به مدیر تصفیه پرداخت خواهد کرد.دوم آن که،... ادامه

منبع تحقیق درباره انحلال شرکت، حقوق تجارت

و تصفیه شرکت آورده شده است، که با توجه به مطالب حقوق در این لایحه می توان نتیجه گرفت که قانون گذار نیز همانند قانون فعلی تصفیه را بعد از انحلال آورده نه در ضمن آن.در حقوق انگلستان این... ادامه

مقاله درمورد فراوانی، توزیع، 100/0، تجمعی

جهت انجام کار پایان نامه است ،پرسشنامه ها بین آنها توزیع و سپس جمع آوری شد.روش تجزیه وتحلیل داده ها : برای تجزیه و تحلیل داده ها از دو روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردیده است... ادامه