منبع پایان نامه درمورد عشق و محبت

خطاهای غیرضروری نیز جلوگیری کند” (باندورا، 1977؛ به نقل از پروین، ترجمه جوادی و کدیور، 1381). باندورا بر این باور است که تهیه و تدارک سرمشق های اجتماعی، یک وسیله ضروری در انتقال و... ادامه

منبع پایان نامه درمورد سلامت روان، بهداشت روان، انسان سالم

است این ویژگی‌ها را در ارتباطات دیگر نیز اتخاذ کنند (کرنز و اسیتونز، 1996). گستره نظری مربوط به سلامت روان سلامت روان تاکنون تعاریف متعددی از “سلامت روانی” ارائه شده که... ادامه

منبع پایان نامه درمورد رفتار انسان، رفتار پرخاشگرانه، احساس حقارت

ه می‌گیرد. کودک برای جلب محبت و علاقه والدینش می‌کوشد از آنچه والدینش آن را درست می‌دانند، متابعت کند. کودک برای اجتناب از درد، تنبیه ، و طرد شدن از آن چه که والدینش آن را خطا... ادامه

منبع پایان نامه درمورد مقابله با استرس، سلسله مراتب، جهان خارج

سبک زندگی را تجسم کامل فردنگری در روانشناسی فردی می داند، از نظر او سبک زندگی یعنی کلیت بی همتا و فردی زندگی. او معتقداست سبک زندگی عمدتاَ در سالهای اولیه تا حدود5 سالگی شکل می گیرد و... ادامه

منبع پایان نامه درمورد ارزش ها و نگرش ها، مکان کنترل، فرهنگ مصرف

سبک زندگی مجموعه رفتاری در حوزه مصرف فرهنگی و مادی زندگی اجتماعی است که در عرصه عمل محقق شده و قابل مشاهده است. درتعریف یاد شده سه نکته قابل توجه است: 1- گرچه ارزش ها و نگرش ها در به وجود... ادامه

منابع پایان نامه با موضوع آزمایش، رایت، بیماری

از عوارض شکل حاد بیماری بدلیل بروسالا ملی تنسیس یا بروسالا سوئیس مطرح است.(18) 2-7-1. تشخیص آزمایشگاهی بیماری: معیار تشخیص آزمایشگاهی مبتنی بر موارد زیر است: الف:جداکردن عامل (گونه های... ادامه

منابع پایان نامه با موضوع بروسالا، بروسلوز، بروسلا

ا یا بدون تغییر در آگاهی و در نتیجه تهاجم مستقیم بروسلوز به سیستم اعصاب مرکزی(CNS) می باشد. درگیری مستقیم نخاع شوکی عارضه غیرمتداول بروسلوز است، عوارض دیگر بروسلوز در نتیجه درگیری دیگر... ادامه

منابع پایان نامه با موضوع بیماری، بروسلوز، بروسلا

ایمونولوژیک ،آنتی ژن سطحی سلولی، بروسلا محسوب میشود و میتوان از شاخص های دیگر آنتی ژنی دیواره سلولی بروسلا ،برای مثال پروتئین های غشای خارجی (Omp) و لیپوپلی ساکارید به عنوان... ادامه

پایان نامه درباره بررسی، دقیقه، افرادی

است، غلظت DNA و پروتئین هر نمونه بر حسب میکروگرم بر میلی‌لیتر در طول موج‌های:nm260وnm280تعیین شد. همچنین نسبت جذب در طول موج nm260بهnm280جهت بررسی درجه خلوص DNAاستخراج شده تعیین شد و با انتخاب... ادامه