اهمیت تولید گل و گیاهان زینتی در کشور، حمل و نقل گل و گیاهان زینتی

رقم صادرات ایران با سهم تولید ایران در جهان به دلیل وجود معضلاتی که در بخش صنعت پرورش گل وجود دارد هرگز هماهنگ نبوده و امید می رود که با بهبود نظام تولید و صادرات میتوان به جایگاه... ادامه

دیدگاههای مربوط به ابعاد تعهد سازمانی، ابعاد تعهد سازمانی از دیدگاه آرجریس

علاوه بر تعاریف فوق، متخصصین تعهد سازمانی را شامل چند بعد دانسته اند و بر اساس آن الگوهای متفاوتی به وجود آوردهاند که در ادامه به آن اشاره خواهد شد.دیدگاههای مربوط به ابعاد تعهد... ادامه