سازگاری آموزشی در برابر سازگاری اجتماعی، رابطه مثبت و معنی دار

5- کارآمد شدن یکی از روش های حل مشکل؛6- رسیدن به هدف؛7- انگیزه ی اجتناب از برخورد با مانع، مشکل و فرار از ادامه ی راه برای رسیدن به هدف و وقوع ناسازگاری (اسلامی نسب، 1373).در جایگاه جمع بندی... ادامه