منابع پایان نامه با موضوع آزمایش، رایت، بیماری

از عوارض شکل حاد بیماری بدلیل بروسالا ملی تنسیس یا بروسالا سوئیس مطرح است.(18) 2-7-1. تشخیص آزمایشگاهی بیماری: معیار تشخیص آزمایشگاهی مبتنی بر موارد زیر است: الف:جداکردن عامل (گونه های... ادامه

منابع پایان نامه با موضوع بروسالا، بروسلوز، بروسلا

ا یا بدون تغییر در آگاهی و در نتیجه تهاجم مستقیم بروسلوز به سیستم اعصاب مرکزی(CNS) می باشد. درگیری مستقیم نخاع شوکی عارضه غیرمتداول بروسلوز است، عوارض دیگر بروسلوز در نتیجه درگیری دیگر... ادامه

منابع پایان نامه با موضوع بیماری، بروسلوز، بروسلا

ایمونولوژیک ،آنتی ژن سطحی سلولی، بروسلا محسوب میشود و میتوان از شاخص های دیگر آنتی ژنی دیواره سلولی بروسلا ،برای مثال پروتئین های غشای خارجی (Omp) و لیپوپلی ساکارید به عنوان... ادامه

پایان نامه درباره بررسی، دقیقه، افرادی

است، غلظت DNA و پروتئین هر نمونه بر حسب میکروگرم بر میلی‌لیتر در طول موج‌های:nm260وnm280تعیین شد. همچنین نسبت جذب در طول موج nm260بهnm280جهت بررسی درجه خلوص DNAاستخراج شده تعیین شد و با انتخاب... ادامه

پایان نامه درباره سرطان پستان، استان مازندران، زنان باردار

مورفیسم BsmI,TaqI,ApaI,, انتهایPolyA با سرطان پستان در سال 2001: D-Brethertan-waltو همکاران در سال 2001 گزارش کرده اند که ارتباط بین پلی مورفیسم های VDRوخطر ابتلا به سرطان پستان در زنان قبل وبعد از یائسگی... ادامه

پایان نامه درباره سرطان پستان، هورمون رشد

فسفریله می‌کنند. این فسفریلاسیون منجر به غیر فعال شدن Rb می‌شود که در نهایت سبب آزاد‌سازی هیستون دِ استیلاز و القاء رونویسی از ژن‌های ویژه می‌شود. نوعی از سیکلین‌های نوع E به cdk2... ادامه

پایان نامه درباره سرطان پستان

پیدا می کنند. قسمت اعظم این ژن هادرتومورهای بادرجه تمایز بالا دچارفعالیت بیش ازحد( (Over Expression می شوند که باعث سرعت رشد بیشتری در این نوع تومورهای می شوند این تفاوت های ژنتیکی هم چنین... ادامه

پایان نامه درباره سرطان پستان، افراد مبتلا، اضافه وزن

ن از تغییرات بافت چربی به دنبال ضربه به پستان ایجاد می شوند( قاسم زاده, 1387). 1-3-2توده های بدخیم: بدخیمی های پستانی نیز درصد کمی از توده های پستانی از جمعیت زنان جوان را تشکیل می دهند که... ادامه

پایان نامه درباره سرطان پستان، استان مازندران

ت این مسیر شامل مهار رشد سلولی و نیز مهار تهاجم توموری است. مسیر های سیگنالینگ سیتوپلاسمی که به طور روزافزونی در حال شناسایی هستند نیز احتمالا در کنترل رشد و تمایز سلولی نقش ... ادامه