رویکرد قابلیت های سازمانی از دیدگاه دی، انجام اقدامات مقتضی

تاکید بروی مشتریان. اهمیت دانش (اطلاعات) به اشتراک گذاشته شده. هماهنگی بین بخشی فعالیتها و روابط بازاریابی. پاسخگو بودن نسبت به کنش های بازار با انجام اقدامات مقتضی و متناسب. تاکید بر... ادامه