مفاهیم انضباط

مفاهیم انضباط در فرهنگ لغات، انضباط به معنای خوب نگاه داشته شدن، نظم‌داشتن، مرتب‌بودن، آراستگی، نظم و ترتیب، حس‌فرمانبرداری، کنترل، خوی اطاعت و نظایر آن آمده است. طبق این معانی... ادامه

سیستم های پاداش

سیستم های پاداش سازمان ها برای انگیزش دادن به کارکنان خود از سیستم های مختلفی استفاده می کنند. چهار نوع سیستم رایج در سازمان های امروزی وجود دارد که عبارتند از: برنامه های سهیم شدن در... ادامه

تئوری‌های کیفیت زندگی کاری

تئوری‌های کیفیت زندگی کاری کیفیت زندگی کاری یک برنامه جامع و فراگیر است که به ارتقای رضایتمندی کارکنان می‌پردازد و برای جذب و نگهداری کارکنان ضروری است. در همین رابطه والتون عوامل... ادامه

دیدگاه های تمایل به استفاده مستمر

دیدگاه های تمایل به استفاده مستمر در فرایند پذیرش خرید اینترنتی، دو دیدگاه کلی مطرح است(حسنقلی پور و همکاران، 1392، 70-69): دیدگاه تکنولوژی محور این دیدگاه رفتار خرید اینترنتی را با... ادامه

انواع و حالت وفاداری به برند

انواع و حالت وفاداری به برند دیک و باسو (1994) وفاداری را به چهار حالت زیر تقسیم کرده‌اند: وفاداری واقعی وفاداری کاذب وفاداری پنهان عدم وفاداری وفاداری واقعی: سودآورترین طبقه مشتریان... ادامه

سیستم های انبارداری و توزیع

سیستم های انبارداری و توزیع   انبارها صرفا مخزن نگهداری کالاها نیستند بلکه خود بعنوان سرمایه قابل توجه برای سازمان ها می باشند و در سال های اخیر حتی بعنوان قلب سازمان از آنها یاد... ادامه

تعریف مزیت رقابتی

تعریف مزیت رقابتی: مزیت رقابتی شامل مجموعه عوامل یا توانمندی‌هایی است که همواره شرکت را به نشان دادن عملکردی بهتر از رقبا قادر می‌سازد (بورجیس،1995: 81). مزیت رقابتی عامل یا ترکیبی از... ادامه