مراحل خویشتنشناسی از منظر روانشناسی رشد، مراحل خویشتن شناسی

نیازهای ایمنی شامل؛ امنیت، ثبات، نظم و رهایی از ترس و اضطراب می‌باشد. این نیازها در نوزادان و بزرگسالان روان رنجور، بیشترین اهمیت را داراست.نیازهای تعلق داشتن و عشق، از طریق روابط... ادامه

خویشتنشناسی در روانشناسی انسان گرایانه، نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو

خویشتنشناسی، خود آگاهی یا خود شناسی، در ذیل مهارت های مرتبط با هوش هیجانی یا هوش عاطفی نیز مورد توجه محققان قرار گرفته است که با توجه به تعریف (گلمن، 1999) از هوش عاطفی، ابعاد هوش هیجانی... ادامه