اثرات رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد و موفقیت سازمان، مدل رفتارهای شهروندی پودساکف

ب) نظریه عملکرد ضمنیبرمن و کنی (1976) بیان می کنند که ارزیابان معمولا درباره ی رخدادهای همزمان حوادث و یا رفتارها، دارای نظریه ضمنی هستند. بنابراین اگر یک مدیر به طور ضمنی اعتماد پیدا... ادامه