نظریه های استرس

-نظریه های استرسبا وجود تحقیقات وسیعی که در زمینه استرس انجام شده و استفاده گسترده ای که از این مفهوم می شود، هنوز هم استرس به طور دقیق تعریف نشده است. برخی از افراد وقتی درمورد استر س... ادامه

روش ذهن آگاهی در کاهش استرس

بیماری های قلب و عروق از علل اصلی مرگ و میر در جهان به شمار می رود. در کشورهای پیشرفته سالیانه 50 درصد مرگ ها یا5 میلیون از 12 میلیون مرگ از بیماری های قلبی-عروقی ناشی می شود(بکسندال ، 2000 ).... ادامه

نظریات در خصوص بهزیستی روانی

3-3-2-2-نظریات در خصوص بهزیستی روانی 1-3-3-2-2-نظریه ریفیکی از مهم ترین مدلهایی که بهزیستی روانشناختی را مفهوم سازی و عملیاتی کرده، مدل ریف و همکاران است. ریف بهزیستی روانشناختی را تلاش فرد... ادامه