میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین المللی حقوق مدنی

5. طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب.6. محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی.7. تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.8. مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی،... ادامه

آثار و مزایای حقوق فرهنگی و اجتماعی کودک، جایگاه حقوق کودک در نظام حقوقی

از چگونگی زندگی و رشد کودک در دوره باستان آگاهی روشنی در دست نیست. یافته‌های نخستین زیستگاه‌های انسانی در ایران، دانستنی‌های ارزشمند درباره زندگی اجتماعی زنان در آن دوران به دست... ادامه

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین المللی حقوق مدنی

دومین مفهوم از فرهنگ که به وسیله انسان‌شناسان مطرح گشته عبارتند از: تمامیت دانش و رویه‌های مادی و معنوی هر گروه از جامعه یا جامعه به طور کل؛ خوراک، پوشاک، از تکنیک‌های خانه‌سازی تا... ادامه