اتلاف انرژی

جستجوی مقالات فارسی - زمانبندی وظایف در سیستم های تعبیه شده بی  درنگ برداشتگر انرژی با  ...

نتایج الگوریتم انتخاب فرکانس باتوجه به وضعیت سیستمدر این الگوریتم، باتوجه به موجودیت انرژی باطری و انرژی محیطی و همینطور بررسی وضعیت بهرهوری مجموعه وظایف، در مورد فرکانس اجرایی پردازنده […]