الکترونیک

فایل - 
بررسی و ارزیابی شاخص L به منظور پایداری ولتاژ در سیستم های قدرت-  ...

نمودار۲-۱ طبیعت پاسخ اغتشاش کوچک………………………………………………………………………………….۲۶نمودار۲-۲ پاسخ زاویه روتور به یک اغتشاش گذرا…………………………………………………………………….۲۸نمودار۳-۱ یک منحنی PV نمونه……………………………………………………………………………………………۵۷نمودار۳-۲ منحنی‌های VQ برای سیستم ، به ازاء Q=0.8P ، E=1pu و X=0.1pu………………….59نمودار ۴-۱ تغییرات […]

فایل دانشگاهی - 
شناسایی و بررسی عوامل تاثیر گذار بر توسعه تجارت سیار در شهر  ...

انعطاف پذیری و استقلال بیشتر برای کارکنان.مزیت رقابتی در استخدام افراد.رضایت شغلی بیشتر.بازدهی افزایشی.استفاده از افراد ناتوان و زندانیان (سید جوادین 1390: 553-551).2-2-20 کاربردهای فناوری اطلاعات2-2-20-1 تجارت الکترونیکاز دیدگاه گروهی […]