طلاق

پژوهش دانشگاهی - 
مطالعه سبک زندگی سلامت محور زنان واقع در سنین باروری (۴۹ – ۱۵ ساله ) در  ...

ب). سطح تبیین : در این سطح، به منظور بررسی نحوهی تاثیرات عوامل و تعیین کنندهها بر سبک زندگیسلامتمحور از آزمونهای آماری مختلف نظیر تحلیلواریانس، ضریبهمبستگی، رگرسیون چند متغیره و […]

دسترسی به منابع مقالات :
فعالیت ورزشی تناوبی شدید،تمرین انسدادی( محدودیت جریان خون)، آنزیم های ضداکسایشی، دانشجویان مردفعال-  ...

5- صحت اطلاعات به دست آمده از دستگاههای اندازهگیری1-7 . محدودیتهای پژوهش1-تفاوتهای فردی و عوامل وراثتی آزمودنیها قابل کنترل نبود.2-تغذیه آزمودنی ها قابل کنترل نبود.1-8 . تعریف مفهومی و عملیاتی […]

مقاله علمی با منبع :
جلب ثالث- قسمت 9

حکم تمیزی دیوان عالی کشوربه شماره 2359مورخ13ربیع الاول1342مقررمی دارد:«به دعوای شخص ثالثی که به محاکمه جلب شده است تواماً رسیدگی کرده.ولی تخلف ازاین ترتیب موجب نقض حکم نیست.» حکم مذکور […]