مهارت اجتماعی

دسترسی متن کامل - 
اثر بخشی بازی درمانی گروهی بر کاهش رفتارهای پرخاشگرانه و افزایش مهارت های  ...

۱ ۱۸۴/۴۲ ۱۸۲/۴۲ ۰۰۰/۰ ۶۶۷/۰ اطمینان به خود ۲۶۹/۳۲ ۱ ۲۶۹/۳۲ ۲۶۹/۳۲ ۰۰۰/۰ ۶۰۱/۰ حسادت و گوشه گیری ۸۸۱/۲۶ ۱ ۸۸۱/۲۶ ۸۸۱/۲۶ ۰۰۰/۰ ۷۳۴/۰ نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری نشان […]

سامانه پژوهشی - 
اثر بخشی بازی درمانی گروهی بر کاهش رفتارهای پرخاشگرانه و افزایش مهارت های اجتماعی کودکان پیش  ...

جلسه هفتم: آموزش همکاری و ایجاد ارتباطات اجتماعی در کودکاندر این جلسه کودکان با حباب بازی گروهی و بازی با بادکنک و همچنین خمیر بازی روابط با دیگران، چگونه آغازگر […]

پژوهش دانشگاهی - 
اثر بخشی بازی درمانی گروهی بر کاهش رفتارهای پرخاشگرانه و افزایش مهارت  ...

تعریف عملیاتی مهارت های اجتماعی:در این پژوهش نمره ای که آزمودنی از پرسشنامه ۵۶ گویه ای مهارت های اجتماعی (ماتسون[۳]، روتاتوری[۴] و هلسل[۵]، ۱۹۸۳)کسب می کند پنج خرده مقیاس مهارت های […]

فايل دانشگاهی - 
اثر بخشی بازی درمانی گروهی بر کاهش رفتارهای پرخاشگرانه و افزایش مهارت های اجتماعی کودکان پیش  ...

این یک اصل یادگیری است که برای از بین بردن رفتار نامطلوب، به‌جای تنبیه آن رفتار، می‌توان رفتار مخالف و مغایر با آن را تقویت کرد. اگر بخواهیم این اصل […]

اثر بخشی بازی درمانی گروهی بر کاهش رفتارهای پرخاشگرانه و افزایش مهارت های  ...

 فصل چهارم: یافته ها۴-۱- یافته های توصیفی ۴۹۴-۲- یافته های استنباطی ۵۳فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری۵-۱- بحث و نتیجه گیری ۵۹۵-۲-محدودیتهای پژوهش ۶۲۵-۳-پیشنهادهای پژوهش ۶۲منابع ۶۴منابع فارسی ۶۴منابع انگلیسی […]