می 7, 2021

آثار تسلیم و تسلم در مبیع کلی

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد دامغان
پایان نامه حقوق خصوصی(M-A)
موضوع
آثار تسلیم و تسلم در مبیع کلی
استاد راهنما
جناب آقای دکتر محمد جواد باقی زاده
استاد مشاور
جناب آقای دکتر علی رضا حسنی
نگارنده
الهه بابانسب خشکرودی
سال تحصیلی
۱۳۹۱-۱۳۹۰
بسم الله الرحمن الرحیم
با یاد و توکل بر یگانه هستی بخش عالم و درود
وسلام بر پیامبر اکرم (ص)و ائمه معصومین(ع)وبا
تشکرازراهنمایی های جناب آقای دکتر باقی زاده
که موجب ارائه هرچه بهتر رساله حاضر گردید.
همچنین از ارائه نظرات استاد مشاور جناب آقای
دکتر حسنی که در تهیه و تنظیم این رساله کمک
شایانی کرده اند قدردانی می نمایم.
تقدیم به پدر و مادرم ؛
همه ی آن چرا که از نتایج تأمل و تحقیقات
در عرصه ی این مجموعه به دست آوردم ،
پیشکش نگاه های محبت آمیز مادر و نفس
همیشه گرم پدرم می کنم، نگاه و نفسی که
به یقین پل موفقیتم بود.
چکیده
عقد بیع یکی از رایج ترین و متداول ترین عقود معین می باشد.که مقرارات و قوانین مربوط به آن همیشه در حال تکامل بوده است. در این پایان نامه سعی شده به یکی از آثار عقد بیع یعنی تسلیم مبیع پرداخته شود. به ویژه هنگامی که مبیع کلی است که در این صورت ، بایع مبیعی را که تسلیم می نماید باید دارای همان اوصافی باشد که طرفین در قرارداد توافق کرده اند تا تعهد او ایفاء گردد .
تسلیم همه انواع مبیع چه معین و چه کلی دارای آثار متفاوتی است از جمله اینکه سبب ایفای تعهد بایع می شود و نیز تسلیم اختیاری مبیع سبب ساقط شدن حق حبس می گردد و بایع ، دیگر حق استرداد آنچه که تسلیم کرده است را ندارد حتی اگر مشتری از تسلیم ثمن امتناع کرده باشد.
بر خلاف نظر فقها و قانون مدنی که زمان انتقال مالکیت مبیع کلی را همانند عین معین زمان انعقاد عقد دانسته اند اگر مبیع کلی فی الذمه باشد به محض انعقاد عقد، مالکیت منتقل نمی شود، بلکه زمان انتقال مالکیت ، زمان تسلیم یا اختصاص می باشد.
اثر دیگر تسلیم مبیع این است که موجب انتقال ضمان معاوضی به خریدار می گردد و اگر قبل از تسلیم مبیع عین معین و یا در حکم آن ، یعنی کلی در معین و همچنین قبل از تسلیم مبیع کلی فی الذمه وبعد از تعیین مصداق آن توسط بایع، در اثر آفت سماوی، تلف صورت گیرد بیع منفسخ می شود و ثمن به مشتری بر می گردد. گرچه در این زمینه میان حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد.
واژگان کلیدی:
مبیع کلی،تسلیم، تسلم، ایفای تعهد،حق حبس،انتقال مالکیت، ضمان معاوضی
فهرست مطالب
عنوان صفحه مقدمه ۱۲
فصل اول : تعاریف و مفاهیم ۱۶
طرح بحث : ۱۶
مبحث اول : مبیع ۱۶
گفتار اول : مفهوم مبیع ۱۷
گفتار دوم : اقسام مبیع ۱۷
بند اول: عین معین و یا در حکم آن ۱۷
بند دوم:عین کلی فی الذمه ۱۹
بند سوم: روش رفع ابهام از هریک از اقسام مبیع ۲۰
گفتار سوم : اوصاف مبیع ۲۲
بند اول : مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی باشد. ۲۲
بند دوم :خرید و فروش مبیع قانوناً ممنوع نباشد. ۲۳
بند سوم : مبیع معلوم و معین باشد. ۲۴
بند چهارم : بایع قدرت بر تسلیم مبیع داشته باشد. ۲۵
بند پنجم :هنگام عقد موجود باشد ۲۹
بند ششم:ملک بایع باشد ۲۹
گفتار چهارم : توابع مبیع ۳۰
بند اول: عوامل تعیین کننده توابع مبیع ۳۱
بند دوم:حل اختلاف در موارد تردید در تعیین توابع مبیع ۳۲
مبحث دوم:تسلیم و تسلم ۳۳
عنوان صفحه گفتار اول:مفهوم تسلیم و تسلم ۳۳
بند اول:مفهوم تسلیم ۳۳
بند دوم:مفهوم تسلم یا قبض ۳۵
گفتار دوم:ماهیت و مبنا تسلیم و تسلم ۳۸
بند اول: ماهیت ۳۸
بند دوم: مبنای تسلیم ۳۹
بند سوم:تعهد به دادن اطلاعات لازم درباره مبیع ۴۰
گفتار سوم:کیفیت تسلیم ۴۱
گفتار چهارم:اقسام تسلیم ۴۳
بند اول:تسلیم عملی ۴۳
بند دوم:تسلیم حکمی ۴۴
مبحث سوم:موضوع تسلیم ۴۸
گفتار اول:تسلیم مبیع مطابق قرارداد از حیث مقدار و ضمانت اجرای آن ۴۸

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *