آماره های توصیفی، دانش آموزان دختر

جدول (6-4)آماره های توصیفی میانگین نمره دانش آموران پسر مقطع متوسطه اول در گروه آزمایش…………………………………84
جدول (7-4)آماره های توصیفی میانگین نمره دانش آموران دختر مقطع متوسطه اول در گروه کنترل…………………………………..85
جدول (8-4)آماره های توصیفی میانگین نمره دانش آموران دختر مقطع متوسطه اول در گروه آزمایش……………………………….86
جدول (9-4)آماره های توصیفی میانگین نمره دانش آموران پسر مقطع متوسطه دوم در گروه کنترل……………………………………87
جدول (10-4)آماره های توصیفی میانگین نمره دانش آموران پسر مقطع متوسطه دوم در گروه آزمایش……………………………….88
جدول (11-4)آماره های توصیفی میانگین نمره دانش آموران دختر مقطع متوسطه دوم در گروه کنترل………………………………..89
جدول (12-4)آماره های توصیفی میانگین نمره دانش آموران دختر مقطع متوسطه دوم در گروه آزمایش……………………………..90
جدول (13-4)توزیع نمرات جمعیت نمونه بر حسب گروه کنترل و آزمایش در مقطع ابتدایی…………………………………………..91
جدول (14-4)توزیع فراوانی جمعیت نمونه بر حسب نمره گروه کنترل بر حسب جنسیت در مقطع ابتدایی………………………..92
جدول (15-4)توزیع فراوانی جمعیت نمونه بر حسب نمره گروه آزمایش بر حسب جنسیت در مقطع ابتدایی………………………93
جدول (16-4)توزیع نمرات جمعیت نمونه بر حسب گروه کنترل و آزمایش در مقطع متوسطه اول……………………………………94
جدول (17-4)توزیع فراوانی جمعیت نمونه بر حسب نمره گروه کنترل بر حسب جنسیت در مقطع متوسطه اول…………………95
جدول (18-4)توزیع فراوانی جمعیت نمونه بر حسب نمره گروه آزمایش بر حسب جنسیت در مقطع متوسطه اول………………96
جدول (19-4)توزیع نمرات جمعیت نمونه بر حسب گروه کنترل و آزمایش در مقطع متوسطه دوم……………………………………97
جدول (20-4)توزیع فراوانی جمعیت نمونه بر حسب نمره گروه کنترل بر حسب جنسیت در مقطع متوسطه دوم…………………98
جدول (21-4)توزیع فراوانی جمعیت نمونه بر حسب نمره گروه آزمایش بر حسب جنسیت در مقطع متوسطه دوم…………….. 99
جدول (22-4) آماره های توصیفی ارزشیابی دانش آموزان پسر ابتدایی بر حسب گروه کنترل و آزمایش…………………………….100
جدول (23-4) نتایج آزمون t-test برای مقایسه دو گروه درمقیاس ارزشیابی دانش آموزان پسر ابتدایی…………………………..100
جدول (24-4) آماره های توصیفی ارزشیابی دانش آموزان دختر ابتدایی بر حسب گروه کنترل و آزمایش………………………….101
جدول (25-4) نتایج آزمون t-test برای مقایسه دو گروه درمقیاس ارزشیابی دانش آموزان دختر ابتدایی………………………….101
جدول (26-4) آماره های توصیفی ارزشیابی دانش آموزان پسرمتوسطه اول بر حسب گروه کنترل و آزمایش…………………….102
جدول (27-4) نتایج آزمون t-test برای مقایسه دو گروه درمقیاس ارزشیابی دانش آموزان پسرمتوسطه اول…………………….102