آماره های توصیفی، منابع فارسی

1-2-5 نتایج بررسی فرضیه ی شماره یک پژوهش……………………………………………………………………………………………………..112
2-2-5 نتایج بررسی فرضیه ی شماره دو پژوهش………………………………………………………………………………………………………113
3-2-5 نتایج بررسی فرضیه ی شماره سه پژوهش……………………………………………………………………………………………………..114
4-2-5 نتایج بررسی فرضیه ی شماره چهار پژوهش…………………………………………………………………………………………………..115
5-2-5 نتایج بررسی فرضیه ی شماره پنج پژوهش…………………………………………………………………………………………………….117
6-2-5 نتایج بررسی فرضیه ی شماره شش پژوهش…………………………………………………………………………………………………..118
3-5 نتیجه گیری نهایی از پژوهش حاضر با توجه به نتایج به دست آمده از شش فرضیه ی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..120
4-5 پیشنهادهای کاربردی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………122
5-5 پیشنهاد عناوین جهت پژوهش های آتی…………………………………………………………………………………………………………….123
6-5 محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………..124
فهرست منابع
الف)منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………125
ب)منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………128
ضمائم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..130
فهرست جداول
عنوان………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….صفحه
جدول(1-1)نوع رفتار معلم برای گروه کنترل و آزمایش………………………………………………………………………………………………….9
جدول (1-4)آماره های توصیفی میانگین نمره دانش آموران پسر مقطع ابتدایی در گروه کنترل…………………………………………..79
جدول (2-4)آماره های توصیفی میانگین نمره دانش آموران پسر مقطع ابتدایی در گروه آزمایش…………………………………………80
جدول (3-4)آماره های توصیفی میانگین نمره دانش آموران دختر مقطع ابتدایی در گروه کنترل………………………………………….81
جدول (4-4)آماره های توصیفی میانگین نمره دانش آموران دختر مقطع ابتدایی در گروه آزمایش……………………………………….82
جدول (5-4)آماره های توصیفی میانگین نمره دانش آموران پسر مقطع متوسطه اول در گروه کنترل……………………………………83