الف)تساوی در آموزش‌ها‌ی فنی و حرفه‌ای
قسمت الف ماده10 در این مورد آورده است” شرایط یکسان در زمینه آموزش‌های فنی و حرفه ای برای دسترسی به آموزش و دریافت دانش در انواع مختلف موسسات آموزشی در مناطق شهری روستایی واین تساوی باید درآموزش
پیش مدرسه ای که آموزش عمومی وفنی حرفه ای واموزش عالی فنی و نیز دوره ای حرفه ای مختلف تضمین میشود.”
حاصل این قسمت ازماده آن است که َآموزش فنی و حرفه ای نبایدخاص پسران باشد بلکه هر آموزشی که به پسران داده می‌شود از سطح پیش دبستانی تا اموزش عالی به طور مساوی برای دختران نیز باید وجودداشته باشند و دختران نیز باید از حقوق مساوی با پسران برخوردار باشند.
ب) ایجاد شرایط یکسان آموزش وامکانات برابر
قسمت ب از ماده 10 می‌گوید دسترسی به برنامه درسی یکسان امتحانات آموزشی یکسان و کادر آموزشی باصلاحیت یکسان، ساختمان و تجهزات مدرسه با کیفیت همسان
ج)ماده 10 ضمن تشویق به از بین بردن هرگونه مفهوم کلیشه ای از زنان و مردان در کلیه سطوح واشکال مختلف آموزش چند راه را برا‌ی رسیدن به این هدف معرفی کند:تشویق به آموزش مختلط و دیگر انواع روش‌های آموزشی، تجدید نظر در کتب درسی و برنامه آموزشی مدارس، تطبیق دادن روش‌ها‌ی آموزشی
دراین بند کنوانیسیون یک هدف معین رامطرح کرده است او به ضرورت از بین بردن هر گونه مفهوم کلیشه ای از نقش زنان و مردان توجه کرده است.
البته دراین مورد که از بین بردن نقش و تشویق به آموزش مختلط با نظر واصول اعتقادی غالب فقها کاملا درتعارض است. لذا اختلاف دراین مورد اساسی است و ما نمی‌توانیم حکمی را که حرام است امروزه بر اثر تحول زمان حلال بدانیم واین اختلاف کاملا ارزشی میاشد البته در بسیاری از دانشگاههای ما کلاس‌های درس به صورت مختلط برگزارمی شود ولی دولت نهایت کوشش و تلاش خود را بکار برده تا اختلاط‌ها که ناشی از کمبود‌ها ست را از بین ببرد.
د)فراهم آوردن فرصت‌های یکسان جهت ادامه تحصیل با بهره مندی از بورس‌ها سایر مزایای تحصیلی
5) ایجاد فرصت‌های یکسان برای دسترسی به برنامه‌های تکمیلی آموزشی شامل برنامه‌های سواد آموزی بزرگسالان وسواد آموزش کاربردی به خصوص برنامه هایی که هدفشان کاهش هر چه سریع‌تر شکاف آموزش فعلی بین زنان و مردان باشد.
در کشورما نیز نهضت سواد آموزی تمام تلاش خود را برا مباززه با بیسوادی ازیکسو و ارتقای سطح دینی فرهنگی وسیاسی واجتماعی نوسوادان و کم سوادان جامعه از سوی دیگر به کار گرفته است بیشترین با سوادان نهضت را زنان تشکیل می‌دهند واستقبال روز به روز بیشتر می‌شود.
و) کاهش درصد تر ک تحصیل دختران و تنظیم برنامه هایی برای زنان و دختران که ترک تحصیل زودرس داشته‌اند.
عواملی ازقبیل بی فایده داشتن تحصیل دختران و فقر فرهنگی مقدم بودن تحصیل پسران نسبت به دختران به عدم تمایل دختران به تحصیل یا ادامه تحصیلات، فقر مالی، نیاز خانواده به کمک دختران در خانه داری، عدم آگاهی دختران و خانواده ازمزایای پیشرفت تحصیلی دختران میتواند از عوامل عدم تمایل دختران به تحصیل یا ترک تحصیل آنان نباشد که بسیاری از این عوامل قابل رفع میباشد. این قسمت از ماده 10 کنوانیسیون از دولت‌های عضو می‌خواهد که با برنامه‌ریزی درصددانش آموزان دختر را که ترک تحصیل می‌کنند کاهش دهند و باتنظیم برنامه هایی برای دختران و زنانی که ترک تحصیل زودرس داشته‌اند، ادامه تحصیلات آنان را فراهم سازد
و)ایجاد یکسان امکانات ورزشی
این قسمت از ماده مذکوردر زمینه ایجاد فرصت‌های یکسان بر ای مشارکت فعال زنان در امور ورزشی و تربیت بدنی مطالبی آورده است.
مراد از این قسمت از کنوانیسیون آن است که زنان همچون مردان بتوانند در زمینه‌های ورزشی نقشی فعال داشته باشند وازفعالیت آموزشی و غیر آموزشی برخوردار کردند.
البته عدم شرکت زنان درمجامع ورزشی بین‌المللی امری است که بر سیاست داخلی هر کشور مربوط می‌شود و آنچه به نظر می‌رسد در مورد این بند از کنوانسیون به آن بپردازند، ایجاد ورزشگاههایی که زنان هم بتوانند با توجه به امکانات، ورزشهای مورد علاقه خود رد انجام دهند واین مساله با توجه مسائل بودجه ای کشور عملی خواهد شد
ح) فراهم کردن امکان دستیابی به اطلاعات آموزشی مشخص که سلامتی و تندرستی خانواده راتضمین میکندبویژه راهنمایی تنظیم خانواده وحفظ سلامتی افراد یک جامعه ازجهت جسمانی از وظایف خطیر دولت هاست که بدین منظور لازم است کشورها آگاهی لازم را جهت حفظ سلامتی در اختیار شهروندان قرار دهند، این امر نسبت به زنان که بار تولید مثل را برعهده دارند اهمیت بیشتری دارد.
از این رو قسمت آخر ماده 10کنوانسیون به کشورها توصیه می‌کند:
ط)فراهم آوردن امکانات دسترسی به اطلاعات آموزشی دقیق برای کمک به تضمین تندرستی خانواده شامل اطلاعات و مشاور ه در زمینه تنظیم خانواده، همان طور که مشاهده فرمودید ماده 10 به طور جامع و مانع به آموزش و پرورش و اهمیت آن در زمینه برابری زن و مرد پرداخته است.
به عقیده تدوین کنندگان کنواسیون دختران نیز باید همانند پسران امکانات و فرصتهای آموزشی برخوردار گردند و آموزش‌های لازم در تمام زمینه‌ها را فراگیرند تا درتمامی عرصه‌های اجتماعی حضور یابند ونیز دربرابر شرایط کاری یکسان قرارگیرند وهمچنین اشتغال وکسب درآمد از وضعیت یکسان برخوردار گردند و در نهایت سیاست‌های آموزشی کشور باید طوری باشد که این برابری را تضمین کند.