آگاهی پلیس از وقوع جرم، ویژگیهای اجتماعی

Arrow Sign

اجتماعی: گاهی ویژگیهای اجتماعی و جامعه بزهدیده میپرورد مانند مهاجران و اقلیتها
عوامل وضعی و موقعیتی: گاهی شرایط و ویژگیهای مکانی یا زمانی ، افرادی را در معرض بزهدیدگی قرار میدهد مانند کسی که تنها در شب از مسیرهای خلوت رفت وآمد دارد
وضعیت خاص افراد: گاهی نیز وضعیت خاص افراد ، آن را بزهدیده بالقوه میسازد مانند توریستها ، زنان تنها ، زنی که شوهرش معتاد و بیکار است
ت-بزهکاران بزهدیده: سومین گروه از بزهدیدگان خاص ، بزهکاران بزهدیده هستند. از بزهکاران بزهدیده تعابیر و تعاریف مختلفی شده است و هر کدام از این تعابیر از زاویه خاصی به این عنوان توجه کردهاند ، که به چند مورد آن اشاره میکنیم:
بزهکاری که در اثر اقدام متقابل بزهدیده ، خودش هم بزهدیده میشود. برای مثال در نزاعی که طی آن شخص الف مرتکب ضرب و جرح شخص میشود و متقابلاً شخص نیز او را مورد ضرب و جرح قرار میدهد. در این جا شخص الف ضمن اینکه بزهکار است ، در عین حال بزهدیده نیز محسوب میشود. یا در پروندهای که شخص الف به شخص ب توهین کرده و به اتومبیلش خسارت وارد میکند، متقابلاً شخص ب مرتکب ضرب وجرح شخص الف میشود. در اینجا شخص الف در عین این که بزهکار است ، بزهدیده نیز محسوب میشود.
بزهکار بزهدیده به مفهوم بزهکاری که در واقع به دلیل بزهدیدگی ، مرتکب بزه شده است. برای مثال زنان روسپی ، کودکان یا افراد فقیر مستأصل و بدون تقصیری که مرتکب بزهکاری میشوند ، خودشان قربانی شرایط نامساعد اجتماعی و خانوادگی بوده و خود به نوعی بزهدیده محسوب میشوند و اصولاً همین بزهدیدگی موجب بزهکاری آنان شده است.
3- بزهکاری که بدون توجیه متعارف و به ناحق آسیبهایی خارج از میزان مجازات قانونی خود ، متحمل میشود. برای مثال در جرائم و تخلفات رانندگی ، خودرویی از محل پارک ممنوع با جرثقیل به پارکینگ منتقل میشود ، آنهم در شرایطی که:
-مالک اطلاعی ندارد و به او خبر نمیدهند و در نتیجه او تصور میکند که خودروش به سرقت رفته
-اتومبیل در محل نامناسب نگهداری میشود در اثر آن و به دلیل حمل و نقل نادرست به خودرو آسیبهایی وارد میشود
-برای ترخیص خودرو و مراحل آن ، اطلاعرسانی خوبی به مالک نمیشود
-مراحل ترخیص خودرو متضمن صرف وقت زیاد ، در صف ایستادنهای طولانی ، پرداخت حق پارکینگ و سایر خلافیهای خودرو ، معاینه فنی و… است
4- بزهدیده بزه خود یعنی بزهکاری که علاوه بر تحمل مجازات ، خود نیز از جرم ارتکابی متحمل صدمه و آسیب میشود. برای مثال رانندهای که در اثر بیاحتیاطی در تصادفی موجب ایراد صدمه بدنی و خسارت مالی به راننده اتومبیل مقابل میشود و به عنوان مجازات به حبس و پرداخت خسارت به طرف مقابل محکوم میشود ، خود نیز در اثر جرمی که مرتکب شده ، صدمه بدنی میبیند و به اتومبیلش خساراتی وارد میشود.
بخش اول : تعامل پلیس و بزهدیده در برخورد با جرم
فصل اول : آگاهی و اقدام فوری
بزهدیده در تمامی مراحل رسیدگی مقدماتی که توسط پلیس صورت میگیرد ، نقش بسزایی دارد. در همه مراحل اعم از اعلام جرم به پلیس ، حفظ صحنه جرم ، جمع آوری ادله و مدارک و پیگیری پرونده ، بزهدیده تأثیرگذار بوده و با همکاری پلیس و رعایت توصیههای آن ، میتواند روند برخورد با جرم و تعقیب متهم را تسهیل کرده و میزان موفقیت آن را تا حد زیادی افزایش بدهد.
اعلام بزهدیدگی از طرف بزهدیده و آگاهی به موقع پلیس از این امر می تواند کمک شایانی به فرد بزهدیده نموده و پلیس با آگاهی در ساعات اولیه وقوع جرم میتواند اقدامات لازم را انجام دهد.
مبحث اول : آگاهی پلیس از وقوع جرم
در این مبحث به چگونگی آگاهی پلیس از وقوع جرم و نحوه اقدام و برخورد با آن را موررد بررسی قرار میدهیم.
بزه ، بزهکار و بزهدیده سه ضلع اساسی پدیده مجرمانه هستند. در این میان ، بزهدیده نقش بسیار مهمی در کمک به پلیس برای کشف جرم و تعقیب متهم یا متهمان و نیز کاهش آسیبهای ناشی از جرم دارد. پلیس به تنهایی نمیتواند در کاهش آسیبهای ناشی از جرم موفقیت لازم را کسب کند و در این راستا نیازمند همراهی و همکاری بزهدیده است. بزهدیده با همکاریهای خود و رعایت توصیهها و تذکرات پلیس ، نه تنها به انجام صحیح و بهتر وظایف پلیس کمک میکند ، بلکه میزان آسیبهایی را که از ناحیه جرم متوجه او میشود ، به میزان قابل توجهی کاهش میدهد. که در ذیل به بررسی نقش بزهدیده در کشف جرم ، جمعآوری ادله و مدارک ، پیگیری پرونده و همکاری او با پلیس که در نهایت منجر به کاهش آسیبهای ناشی از جرم و جبران هر چه بهتر خسارات بزهدیده و استیفای حقوق او میگردد میپردازیم.
علاوه بر اعلام بزه دیدگی ، سایر نقشهای بزهدیده در کشف جرم و جمعآوری ادله و مدارک ، بر اساس نظرات 100 نفر از کارشناسان انتظامی که با آنان مصاحبه صورت گرفته ، به ترتیب اهمیت عبارتند از:
ذکر همه وقایع و جزئیات: بزهدیده باید از کلیگویی پرهیز کرده و همه جزئیات و وقایع مربوط به جرم ارتکاب یافته را توضیح بدهد ، تا پلیس با استفاده از آنها بتواند وظیفه خود را به خوبی انجام دهد