ابزارهای اندازه گیری، ابزار جمع آوری داده

احتمالا بین داشتن بیماری خاص و احساس امنیت بین همسران رابطه معناداری وجود دارد.
احتمالا بین داشتن بیماری خاص در همسر و احساس امنیت بین همسران رابطه معناداری وجود دارد.
احتمالا بین حادثه ناگوار برای هر دو زوجین و احساس امنیت بین همسران رابطه معناداری وجود دارد.
احتمالا بین تغییر محل سکونت و احساس امنیت بین همسران رابطه معناداری وجود دارد.
احتمالا بین تغییر موقعیت شغلی همسران و احساس امنیت بین همسران رابطه معناداری وجود دارد.
احتمالا بین ارتقای تحصیلات همسران و احساس امنیت بین همسران رابطه معناداری وجود دارد.
احتمالا بین روی دادن شکست مهم در زندگی همسران و احساس امنیت بین همسران رابطه معناداری وجود دارد.
احتمالا بین متغیرهای زمینه ای و احساس امنیت بین همسران رابطه معناداری وجود دارد.
فصل سوم
روش تحقیق
3-1مقدمه :
فصل حاضر به مبانی روشی یا روش شناسی پژوهش اختصاص یافته است و در این فصل روش تحقیق و ابزار گردآوری و تحلیل داده ها، تعریف نظری و عملیاتی متغیرها شامل متغیر وابسته و متغیرهای مستقل، جامعه آماری، روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه و سنجش اعتبار و پایایی مورد توجه واقع می‌شود.
انسان همیشه به دنبال شناخت دقیق پدیده ها و وقایع اطراف خود بوده است و سعی داشته با حصول به شناخت محیط اطراف، آن را تحت کنترل و سیطره خود درآورد. با پیشرفت تمدن بشری بر پیچیدگی پدیده ها افزوده شده و در نتیجه شناخت آنها نیز با مشکلات فراوان مواجه شده است. شناخت مسائل هر یک در عرصه های مختلف علوم طبیعی و انسانی و اجتماعی، شیوه های خاص خود را می طلبد، لذا دانشمندان نیز به دنبال کشف روشهای مختلف شناخت پدیده ها بوده اند. نوع و ماهیت پژوهش، روش علمی دستیابی به شناخت را تعیین می کند. در علوم اجتماعی و انسانی نیز دانشمندان تلاش نموده‌اند با ابداع روشهای نو پدیده های اجتماعی را از زوایای مختلف مورد تحقیق قرار دهند.
در بین دانشمندان رشته های مختلف علمی تقسیم بندی های متفاوتی از روشها وجود دارد. در علوم اجتماعی نیز همین قاعده حاکم است. هر یک از جامعه شناسان به نوعی روشها را تقسیم کرده اند و در نتیجه وحدت نظر کمتری یافت می‌شود.
از آنجا که گام برداشتن و عبور از مرحله نظری پژوهش به میدان تجربه و مشاهده نیازمند انتخاب روشها و ابزارهای مناسب بوده و بدیهی است که عواملی چون موضوع، امکانات و اهداف تحقیق در گزینش ابزارهای اندازه گیری، شیوه های گردآوری اطلاعات و به طور خلاصه، روش تحقیق سهم عمده ای دارند، در هر پژوهش به ناچار باید شیوه های خاصی برای بررسی تجربی واقعیت برگزیده و از ابزارهای اندازه گیری معینی مدد گرفته و آزمون های خاصی به کار گرفته شود. تناسب روش و اجزای آن با موضوع و هدف پژوهش، اصلی است که رعایت آن به محقق کمک می کند تا شناختی را که در برخورد با واقعیت کسب می کند و می خواهد آن را برای تایید یا اصلاح جنبه های نظری پژوهش قرار دهد با درجه بالایی با واقعیت تطبیق کند.
به همین دلیل در اینجا، جا دارد بعد از طرح مبانی نظری پژوهش و تدوین چارچوب نظری و فرضیه های مربوطه، جهت بررسی تجربی نظریه ها و سنجش مطابقت آن با واقعیت یعنی رجوع برنامه ریزی شده به عالم واقع، مبانی روشی پژوهش مطرح شود. از آنجا که پدیده های اجتماعی بسیار پیچیده و چند بعدی است و روشهای مطالعه آنها نیز متعدد بوده، بنابراین، این اصل فراروی ما قرار دارد که با توجه به ویژگیهای خاص پدیده مورد مطالعه، ابزار تحقیق مناسبی برگزینیم تا بتوانیم به واقعیت دست یابیم.
3-2 روش تحقیق :
روش پژوهش به موضوع، امکانات و اهداف پژوهش بستگی دارد. روشهای پژوهش متعدد و متفاوت اند به طوریکه در کتب گوناگون با تقسیم بندی های متفاوتی روبه رو هستیم. به عنوان مثال میلر انواع روش تحقیق را به سه نوع 1- کتابخانه ای ( شامل تحلیل اسناد تاریخی، تحلیل گزارشهای آماری و غیرآماری موسسات رسمی و یررسی متون مربوط به نظریه و تحقیقات پیشین در کتابها، نشریات و تک نگاریها و … ) 2- میدانی ( شامل پرسشنامه پستی، مصاحبه شخصی یا استفاده از پرسش باز و بسته، مصاحبه متمرکز، مصاحبه آزاد، مصاحبه گروهی، پیمایش تلفنی، موردپژوهی و تاریخچه زندگی، مشاهده مشارکتی، مشاهده مستقیم غیرمشارکتی و … ) 3- آزمایشی ( شامل تحلیل سازمان و نقش، مطالعه گروهی کوچک، حل معما یا رفتار پر تنش افراد یا گروهها ) تقسیم نموده است ( میلر، 1380: 3 – 152 ).
در هر تحقیقی متناسب با موضوع مورد پژوهش و جامعه هدف شیوه مناسبی برای مطالعه اتخاذ می گردد. در پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع که در ابعاد وسیع یک شهر صورت می گیرد، از روش تحقیق پیمایش استفاده می‌شود. زیرا این روش به قول دواس جهت شناسایی و کشف ویژگی ها و چگونگی روابط متقابل میان متغیرهای یک جامعه کاربرد دارد. یکی از ویژگیهای تحلیل پیمایشی توصیف خصوصیات مجموعه ای از داده هاست . گذشته از این، تحلیلگر پیمایش با مقایسه موردها در پی پیدا کردن علل نیز بر می آید ( دواس، 1382: 15- 14 ).
کرلینجر در مورد روش پیمایش می نویسد « تحقیق پیمایشی، جمعیتهای کوچک و بزرگ را با انتخاب و مطالعه نمونه های منتخب از آن جامعه ها برای کشف میزان نسبی شیوع، توزیع و روابط متقابل متغیرهای روان شناختی و جامعه شناختی مورد بررسی قرار می‌دهد » کرلینجر، 1376: 65 ).
برای توصیف و تحلیل داده ها نیز از جداول یک بعدی توصیفی و جداول دو بعدی تبیینی استفاده می‌شود. ضمنا جهت بررسی رابطه اعتماد
بین همسران و احساس امنیت بین آنها از آزمونهای آماری پیشرفته و معادلات رگرسیونی نیز استفاده می‌شود.
قابل ذکر است جهت تدوین مبانی و چارچوب نظری پژوهش و با توجه به مرور منابع و تحقیقات پیشین از روش کتابخانه ای ( اسنادی ) نیز بهره گرفته شده است.
3-3 ابزار جمع آوری داده ها:
در تکمیل مباحث مطروحه در اینجا می توان گفت از روش پیمایش به عنوان روش اصلی پژوهش و جهت انجام تحقیق از پرسشنامه استفاده نمودیم. در جهت تدوین و اجرای هرچه بهتر پرسشنامه در مطالعات جامعه شناختی و علوم اجتماعی ابتدا مراحلی طی می‌شود. یکی از مهمترین مراحل در این قسمت تعریف نظری متغیرها از جمله متغیر وابسته و متغیرهای مستقل مهم و سپس عملیاتی کردن و مشخص نمودن سطح سنجش این متغیرهاست که در ادامه به این مباحث پرداخته می‌شود. همچنین به دلیل اهمیت انتخاب نمونه مناسب و سپس سنجش اعتبار و پایایی ابزار پژوهش در مرحله جمع آوری داده ها ( رجوع به واقعیت ) این مباحث نیز در ادامه مورد توجه واقع می‌شود.
مفاهیم و متغیرهای مورد بررسی موضوع سنجش این مطالعه محسوب می شوند. بر این مبنا یکسری متغیر مورد مطالعه واقع شده اند. این متغیرها در چهار قالب مختلف قرار می گیرند. متغیر وابسته، متغیرهای مستقل، متغیرهای مداخله گر ومتغیرهای زمینه ای.

نوشته ای دیگر :
اختلال اضطراب فراگیر، یادگیری