ابزارهای جمع آوری اطلاعات ، اعتبار و روایی ابزار

Human head and brain. Different kind of waveforms produced by brain activity shown on background. Digital illustration.

3- فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1- مقدمه
تحقیق را می توان به عنوان یک جستجو یا بررسی سازمان یافته، منظم، متکی به داده ها، نقادانه و علمی در زمینه ی یک مشکل ویژه تعریف کرد که با هدف پاسخ یابی یا راه حل یابی صورت می گیرد (سکاران، 2001).
فصل سوم تحقیق حاضر به روش شناسی تحقیق اختصاص دارد؛ به طور کلی هر تحقیق ابتدا در پی طرح مشکل یا مسئله ای مطرح می شود؛ مشکل و مسئله ای که سوالات زیادی را در ذهن محقق ایجاد می کند و موجب پیدایش فرضیاتی می شود.
براین اساس، هدف این فصل ارائه روش و قلمرو پژوهش است که بخش هایی از آن در فصل اول تشریح گردیده و در این فصل جزئیات فرایند و روش پژوهش تشریح می‌گردد.
در ابتدا با توجه به هدف پژوهش و نحوه جمع آوری داده ها، نوع و روش پژوهش تعیین می‌گردد؛ سپس ابزار جمع آوری داده‌ها، جامعه آماری، روش نمونه‌گیری، حجم نمونه، اعتبار و روایی ابزارهای پژوهش مشخص شده روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها بیان می‌گردد.
3-2- روش انجام تحقیق
روش این تحقیق بصورت کیفی می باشد؛ در این پژوهش از داده هایی نظیر مشاهده و پرسشنامه و… استفاده شده است.
پژوهش کیفی برای درک و تبیین پدیده های اجتماعی از داده های کیفی نظیر داده های حاصله از مصاحبه ها، مستندات، مشاهده ی مشارکتی، پرسشنامه و… استفاده می کند. نحوه ی انجام پژوهش را می توان به طریق مختلف طبقه بندی کرد؛ یکی از این دسته بندی ها، تقسیم آنها به نحوه ی انجام پژوهش کمی و کیفی است.
3-3- نوع تحقیق
به طور کلی روش های تحقیق در علوم رفتاری را می توان به توجه به دو معیار، تقسیم بندی کرد:
الف) هدف تحقیق
ب) نحوه گردآوری داده ها
با توجه به هدف تحقیق، تحقیقات علمی به سه دسته بنیادین، کاربردی و توسعه ای تقسیم می شوند.
با توجه به مطالب بخش قبل و همچنین با توجه به هدف تحقیق، تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کاربردی می باشد؛ هدف از تحقیقات کاربردی، چاره اندیشی برای حل مسائل و مشکلات اجرایی است (سرمد، بازرگان، 1384).
3-4- روش گردآوری اطلاعات
گردآوری اطلاعات شامل مجموعه عملیاتی است که طی آن مدل تحلیلی که از مفاهیم و فرضیه ها تشکیل شده است با واقعیت های عینی بازسازی شده و با داده های قبل جمع آوری مقایسه می شود.
در کل در این پژوهش دو روش اسنادی و پیمایشی جهت جمع آوری داده ها استفاده شده که در ادامه به تشریح آنها می پردازیم.
روش اسنادی: در این روش با مراجعه به منابع مختلف از قبیل کتاب، پایان نامه، مقاله، مجلات و اینترنت به بررسی موضوع مورد مطالعه پرداخته و با استفاده از اطلاعات بدست آمده به تدوین تعاریف در خصوص دو مبحث فناوری اطلاعات و بازاریابی که در حوزه های نزدیک به این دو مبحث مطرح شده اقدام شده است.
روش پیمایشی: در این روش محقق با استفاده از ابزارها و فنونی که در دست دارد به تحقیق در خصوص موضوع مربوطه می پردازد و اطلاعات بدست آمده را ثبت و مورد استفاده قرار می دهد.
از مهمترین ابزارهای جمع آوری اطلاعات می توان به مصاحبه، پرسشنامه، مشاهده، روش های آماری و روش های تجربی و آزمایشی اشاره نمود (دانایی فرد، 1388).