ابزارهای روابط عمومی، رسانه های گروهی

روابط عمومی یکی دیگر از ابزارهای اصلی تبلیغات پیشبردی به شمار می آید و وظیفه مهم آن ایجاد بستری مناسب از تعاملات مطلوب با سازمانهایی است که در ارتباط با ما هستند واین امر تنها با ایجاد ذهنیتی روشن جهت کسب شهرت و اعتبار شرکت ممکن می شود.
ابزارهای روابط عمومی:
۱ – درج اطلاعات مفید برای جلب توجه نسبت به فرد،کالا یا خدمات در رسانه های گروهی.
۲ – مطلع کردن عموم مردم نسبت به کالاهایی خاص با معروف کردن کالا از طریق بروشور، سیستمهای سمعی و بصری، لباسهای متحدالشکل و فعالیتهای عام المنفعه.
۳ – فراهم کردن وسایل لازم ارتباط جمعی داخلی و خارجی برای معرفی بهتر شرکت.
۴ – برگزاری سخنرانی و سمینارهای مختلف با مسئولین ذیربط جهت اصلاح قوانین و مقررات موجود.
۵ – مشاوره با مدیران مختلف در باره مسایل عمومی و تعیین جایگاه مناسب برای تصویر مطلوب شرکت در ذهن مخاطبان.
۶ – برگزاری کنفرانسهای خبری و نمایشی به مناسبتهای ویژه در همایشهای عمومی.
با استفاده از روابط عمومی، شرکت بابت فضا وزمان مورد نظر در رسانه های جمعی، هزینه ای پرداخت نمی کند و میتواند با انتشار اطلاعات و بر پاکردن جلسات، فعالیت تبلیغاتی زیادی انجام دهد ولیکن به دلیل انجام وظایف مختلف،نمی تواند اهداف مربوط به بازاریابی کالا را  بعهده گیرد و همواره می بایستی در کنار بخش بازاریابی بطور مشترک در این زمینه فعالیت نماید.
وظایف مدیران روابط عمومی:
۱-تعیین اهداف روابط عمومی که عمدتا معرفی شرکت و ایجاد یک تصویر ذهنی خوب از آن است.
۲-انتخاب پیامهای مناسب و وسایل انتقال پیام که می تواند برگزاری نمایشگاه و مناسبتهای ویژه باشد.
۳-اجرای صحیح برنامه روابط عمومی و ایجاد ارتباط با رسانه های جمعی بسیار مهم است.
۴-ارزیابی نتایج فعالیتهای روابط عمومی در خصوص جلب توجه عمومی با عنایت به افزایش فروش و سودآوری نیز می تواند صورت گیرد.
ابزارهای بازاریابی جمعی عبارتند از: تبلیغات غیر شخصی ، تبلیغات پیشبرد فروش و روابط عمومی. (Begoña Alvarez, Rodolfo Vázquez Casielles, 2005,32)
2-33 نیات رفتاری
نیات رفتاری عبارت است از ادراک مشتریان نسبت به عملکرد خدمت دهندگان ازلحاظ خدمت رسانی و اینکه آیا مشتریان حاضر به خرید بیشتر از یک سازمان خاص هستند و یا اینکه خرید خود را کاهش می دهند نیات رفتاری یا نیات در رفتار نتیجه فرایند رضایت مشتریان است. (Anderson and Mittal, 2000,17)
نیات رفتاری را می توان به دو گروه تقسیم کرد: رفتارهای اقتصادی و رفتارهای اجتماعی. آن دسته از رفتار مشتریان که بر عوامل مالی شرکت اثرگذار است، از قبیل تکرار خرید، جزء نیات رفتاری اقتصادی محسوب می شود. آن دسته از رفتار مشتریان که بر رفتار مشتریان فعلی شرکت اثر گذار است، از قبیل شکایت، نیات رفتاری اجتماعی نامیده می شود ازآنجاکه نیات رفتاری، پیش بینی کننده رفتار واقعی است.
(Anderson and Mittal, 2000,17)
تصمیمات رفتاری در راستای یک تلاش تحقیقاتی جهت دستیابی به نتایج مفصلی از پیامدهای ممکن توسعه داده شدند؛ یک مجموعه سیزده آیتمی بسط داده شده که به طور خاص بر تحقیقات قبلی که توسط کرونین و تیلور بود ، یک طیف وسیعتری از تصمیمات رفتاری را اندازه گیری کردند. محتوی بعضی از مطالعات شامل احتمال پرداخت انعام و وفاداری رفتاری علی رغم افزایش قیمت می باشد . داده ها با استفاده از روش تحلیل عامل تجزیه و تحلیل شدند؛ یک مجموعه 13 آیتمی با استفاده از این متد حاصل شد . شکل فوق، راه حل پنج عاملی که نویسندگان ارایه دادند را نشان می دهد .همانطور که در شکل آمده، هر پنج آیتم شامل پنج بعد تصمیمات رفتاری می شود. (Anderson and Mittal, 2000,19)
اگرچه رفتار خرید مجدد یک پیامد سطح بالایی از رضایت مشتری را نشان می دهد، خود این رفتار وفاداری نیست؛ در واقع رفتار خرید مجدد یک حالت نگرشی فکری را تحت عنوان وفاداری نمایان می سازد . یعنی یک طرز فکری که یک مشتری راجع به یک محصول یا خدمت دارد که منجر به رابطه بلند مدت و ماندگاری مشتری می شود ((Derek R Allen; 2004,14.
تکرار خرید مشتری یا به طور عام تر ماندگاری مشتری، ممکن است حاصل تعدادی پیشامد به ظاهر تصادفی باشد.مورد دیگر جایی است که تکرار خرید از روی اشتباه صورت می گیرد.در نهایت یک خصیصه فردی زودگذر نیز می تواند دلیل رفتار تکرار خرید مشتری بشود . به طور مشابه یک مشتری ممکن است به دلیل مجاورت با محیط های کسب و کار دیگر، رفت و آمد زیادی از مکان یک فروشگاه داشته باشد و خریدهای خود را از آنجا انجام دهد . بطوریکه اگر مکان کسب و کار عوض شود، رفتار تکرار خرید ممکن است ناگهان متوقف شود ((Derek R Allen; 2004,15.