ابزار اندازه‌گیری، جمع‌آوری اطلاعات

ابزار اندازه‌گیری
آزمون معلم ساخته
آزمون معلم ساخته
در آمار استنباطی از t دو نمونه مستقل استفاده‌شده است.
در آمار استنباطی از t دو نمونه مستقل استفاده‌شده است.
در آمار توصیفی از میانگین، میانه، درصد فراوانی استفاده‌شده است.
در آمار توصیفی از میانگین، میانه، درصد فراوانی استفاده‌شده است.
روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها
فصل سوم
فصل سوم

روش شناسی پژوهش

روش شناسی پژوهش
1-3 مقدمه
به‌کارگیری روش علمی در تحقیق، تنها راه دستیابی به دستاوردهای قابل‌قبول و علمی است، لذا برای انجام یک پژوهش معتبر به روششناسی نیاز است. بعضی روششناسی را موضوعی نظری میدانند که با منطق و فلسفه پیوسته است و بعضی دیگر روششناسی را از فلسفه جدا دانسته و آن را یک‌رشته علمی میدانند. بررسی و تحلیل نقادانه شیوههای خاص شناخت و نظریه در حوزه علمی، وظیفه شاخهای از فلسفه علم است که «روششناسی» خوانده میشود. دستیابی به هدف‌های تحقیق میسر نخواهد بود مگر زمانی که جستجوی شناخت با روش‌شناسی صحیح صورت پذیرد.) خاکی، 1391: 73). روششناسی، پژوهش را منظم، منطقی و اصولی کرده و جستجوی علمی را نیز راهبری می‌کند (خاکی، 1391: 73). پایه هر تحقیق «روش شناخت یا روش تحقیق» است، روششناسی مبحثی است که به بررسی روش‌های شناخت در علوم می‌پردازد. روش تحقیق، مجموعه‌ای از قواعد، ابزار و راه‌های معتبر (قابل‌اطمینان) و نظامیافته برای بررسی واقعیت‌ها، کشف مجهولات و دستیابی به راهحل مشکلات است (سرمد و همکاران، 1386: 22).
انتخاب روش تحقیق بسته به ماهیت موضوع، اهداف پژوهش، فرض یا فرض‌های تدوین‌شده، متعدد بوده و هر روشی ابزارها و فن‌های خاص خود را دارد. در هر تحقیقی تلاش بر این است که مناسب‌ترین روش ممکن انتخاب گردد. در این مرحله محقق بایستی معلوم دارد که برای مسئله انتخابی او چه روش تحقیقی مناسب است.
در این فصل پس از مقدمه به بیان روش پژوهش، قلمرو پژوهش، جامعه، نمونه، ابزار تحقیق، روایی و پایایی ابزار تحقیق، شیوه انجام تحقیق و روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها پرداخته‌شده است.
2-3 روش پژوهش:
با توجه به این امر که موضوع این پژوهش بررسی تأثیر نوع رفتار معلم هنگام برگزاری امتحان در نتایج ارزشیابی دانش‌آموزان هست، بنابراین در این راستا برای عملی کردن این کار در این پژوهش از روش تحقیق تجربی (نیمه آزمایشی) استفاده می‌شود.پس شیوه‌ی انجام این پژوهش ازلحاظ جمع‌آوری اطلاعات از نوع نیمه تجربی هست و ازلحاظ هدف کاربردی هست.
به همین خاطر در این پژوهش برای رسیدن به تأیید یا رد فرضیه‌های پژوهش از گروه‌های کنترل و آزمایش استفاده می‌کنیم به این صورت که پس از تعیین کلاس‌های موردنظر آن‌ها را با توجه به ملاک‌های موردنظر به گروه‌های کنترل و آزمایش تقسیم می‌کنیم و سپس در مرحله بعد رفتار تعیین‌شده برای هر گروه از سوی معلم به اجرا درمی‌آید تا درنهایت به نتایج موردنظر دست پیدا کنیم.
3-3 قلمرو پژوهش