ابزار اندازه گیری، ابزار اندازه‌گیری

E1. بازدید من از وب سایت جالب است
E2. بازدید من از وب سایت سرگرم کننده است
E3. بازدید من از وب سایت هیجان انگیز است
E4. بازدید من از وب سایت لذت بخش است
لذت
درک شده
پایایی و روایی پرسش‌نامه:
در هر تحقیقی، مناسب بودن ابزار اندازه گیری اهمیت فراوانی دارد. قبل از به‌کارگیری ابزارهای اندازه‌گیری لازم است پژوهشگر از طریق علمی نسبت به روا بودن ابزار اندازه‌گیری مورد نظر و پایائی آن‌که مکمل هم به ‌حساب می‌آیند اطمینان نسبی پیدا کند.
روایی:
منظور از روایی آن است که وسیله اندازه گیری بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را به درستی اندازه بگیرد. روایی تعیین میکند که ابزار تهیهشده تا چه حد مفهوم خاص موردنظر را اندازه میگیرد. به‌بیان‌دیگر روایی به ما میگوید که آیا مفهوم واقعی (آنچه مدنظر بوده است) را اندازه میگیریم.
موضوع روایی ازآن‌جهت اهمیت دارد که اندازه‌گیری‌های نامتناسب می‌تواند هر پژوهش علمی را بی‌ارزش سازد.
در این تحقیق برای آنکه پرسشنامه از روایی لازم برخوردار گردد، با توجه به آنکه پرسشنامه استاندارد بوده است ، از نظر استاد راهنما و چند استاد دیگر تا حد امکان برای سنجش روایی مورد استفاده قرار گرفت.
پایایی:
پایایی (reliability) بیان می‌کند که ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی ارائه می‌دهند. به‌عبارت‌دیگر «همبستگی میان یک مجموعه از نمرات و مجموعه دیگری از نمرات در یک آزمون معادل که به‌صورت مستقل بر یک گروه آزمودنی به‌دست‌آمده است» چقدر است.
به‌بیان‌دیگر اگر ابزار اندازه‌گیری را در یک‌فاصله زمانی کوتاه چندین بار به یک گروه واحدی از افراد بدهیم نتایج حاصل نزدیک به هم باشد. برای اندازه‌گیری پایایی از شاخصی به نام ضریب پایائی استفاده می‌کنیم. دامنه ضریب پایائی از صفر تا 1+ است. ضریب پایایی صفر معرف عدم پایائی و ضریب پایائی یک معرف پایائی کامل است. برای محاسبه ضریب پایائی ابزار اندازه‌گیری، روش‌های مختلفی به‌کاربرده می‌شود که از آن جمله موارد زیر را می‌توان نام برد:
الف- اجرای دوباره آزمون یا روش بازآزمائی
ب- روش موازی یا روش آزمون‌های همتا
ج- روش تصنیف یا دونیمه کردن آزمون
د- روش کودر – ریچاردسون
ه- روش آلفای کرونباخ
نرم‌افزار spss یکی از نرم‌افزارهای متداول برای تعیین پایائی با یکی از روش‌های فوق است. برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره‌های هر زیرمجموعه سؤال‌های پرسش‌نامه و واریانس کل را محاسبه کرد. مقدار ضریب آلفا از فرمول زیر به دست می‌آید:
که در آن: