ابزار تجزیه و تحلیل، بازده مورد انتظار

D: میزان خطا (05/0)
: انحراف معیار استاندارد جامعه
1-7-5- ابزار گردآوری و تحلیل داده‌ها
جمع‌آوری داده‌ها مربوط به این پژوهش در دو بخش متفاوت جهت بدست آمدن نمره هوش عاطفی و برای هر سرمایه‌گذار انجام گردید. از پرسشنامه هوش عاطفی با طیف لیکرت پنج‌تایی جهت سنجش نمره هوش عاطفی در سرمایه‌گذاری و همچنین جهت جمع‌آوری داده‌های مربوط سرمایه‌گذاری موجود سهامداران در بازار بورس اوراق بهادار تهران استفاده شد.
در این پژوهش در راستای سنجش میزان هوش عاطفی افراد و مولفه‌های آن از پرسشنامه استاندارد طراحی شده توسط هندری وزینگر (2000) که در کتاب خود با نام هوش عاطفی در کار آن را ارائه داده استفاده شده است. این پرسشنامه توسط محقق دیگری در ایران ترجمه و روایی و پایایی آن نیز سنجیده شده است. همچنین جهت اطمینان از صحت پرسشنامه و روایی و پایایی آن مجدداً توسط محقق مورد آزمون قرار گرفت. پس از کامل شدن تعداد نمونه پرسشنامه‌های جمع‌اوری شده با نرم‌افزار SPSS مورد تحلیل و پردازش قرار گرفت.
جهت‌ محاسبه عملکرد هر سهامدار پژوهشگر از هر سهامدار خواسته است که تعداد سهامی را که هر سرمایه‌گذار در حال حاضر در سبد خود دارد با درصد سرمایه‌گذاری در هر سهام و در قسمت سوم پرسشنامه مشخص سازد. پس از جمع‌آوری داده‌های حاصل از پرسشنامه، بازده و یک هر سبد سرمایه‌گذاری انتخابی هر سهامدار را به صورت مجزا محاسبه و سپس میانگین وزنی ریسک و بازده پرتفوی هر سرمایه‌گذاری تا بازده 3 ماهه بعد از تکمیل پرسشنامه محاسبه و سپس عملکرد این پرتفوی از طریق مدل ترینر سنجیده شده است.
و در نهایت رگرسیون نمرات بدست آمده از آزمون هوش عاطفی بر محاسبه ریسک، بازده سبد معرفی شده سرمایه‌گذار سنجیده شده است.
1-7-6- ابزار تجزیه و تحلیل :
برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده می‌شود به گونه‌ای که برای توصیف متغیرها از شاخص مرکزی و پراکندگی استفاده می‌شود و برای تحلیل ریشه‌ها از مدل رگراسیون ساده و چند گانه به روش Enter استفاده می‌شود.
1-8- کلید واژه ها
هوش عاطفی : توانایی شناسایی و تشخیص معانی هیجانات، روابط بین آنها، دریافت و هماهنگ نمودن هیجانات، استدلال در مورد آنها، حل مسأله و مدیریت هیجانات تعریف شده است (مایر 1999: 105)
مالی رفتاری: یک زمینه میان رشته‌ای است که حاصل تعامل بین رشته‌هایی نظیر مدیریت مالی، روانشناسی، روانشناسی اجتماعی، علوم اجتماعی، اقتصاد، سرمایه‌گذاری، حسابداری رفتاری و اقتصاد رفتاری می‌باشد.
به دیگر سخن این رشته نتیجه وارد کردن عامل انسانی به تحلیل‌های مالی و اقتصاد می‌باشد (ریکاردی و سیمون، 2000، 89)
بازده سهام: بازده سهام شامل هر گونه وجوه دریافتی به اضافه تغییرات قیمت در طول دوره معین تقسیم بر قیمت اوراق بهادار یا دارایی در زمان خرید می‌باشد (جونز 1390: 119)
ریسک سرمایه‌گذاری
ریسک در این معنا منعکس کننده تغییرات بازده یک ورقه بهادرا نسبت به بازده میانگین همه اوراق بهادار در بازار می‌باشد (شارپ، 1966: 277)
ریسک سرمایه‌گذاری میزان اختلاف میان بازده واقعی سرمایه‌گذاری و بازده مورد انتظار است (جونز ؛ 1390 : 116)
1-9- خلاصه فصل
این فصل پس از ارائه مقدمه یا شرح و بیان مسأله پژوهش آغاز شد که در این قسمت به بررسی نقش هوش عاطفی و رفتار مالی در عملکرد سهامداران پرداخته شده است و سپس اهمیت و ارزش پژوهش بیان گردید. در ادامه هدف از انجام این پژوهش و کاربرد نتایج پژوهش بیان شده است و فرضیه‌های متناسب با اهداف این پژوهش ارائه گردید که شامل دو فرضیه اصلی و ده فرضیه فرعی می‌باشد همچنین روش انجام پژوهش، ابزار جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز، جامعه آماری، شیوه نمونه‌گیری، روش‌های آماری مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات به طور مختصر ذکر شد. در پایان این فصل واژه‌های عملیاتی مورد استفاده در متن پژوهش تعریف شده است.
در فصل دوم ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش تشریح می‌گردد. در ادامه و در فصل سوم به روش پژوهش پرداخته می‌شود و در فصل چهارم اطلاعات جمع‌آوری شده تجزیه و تحلیل می‌گردد. در فصل پنجم که فصل پایانی این رساله است، نتایج، پیشنهادها و محدودیت‌های پژوهش حاضر بیان می‌شود.
فصـل دوم
ادبیات تحقیق