ابزار گرداوری اطلاعات، اعتماد سرمایه گذاران

پژوهش حاضر بر اساس هدف از نوع کاربردی و از نظر شیوه گرد آوری اطلاعات ، تحقیقی توصیفی و از نوع همبستگی است. کاربردی به این جهت که دانش جدیدی را که کاربرد مشخصی درباره فرآورده یا فرآیندی که واقعیت دارد دنبال می کند. توصیفی از آن جهت که آنچه را که هست توصیف و تفسیر می کند و به شرایط یا روابط موجود ، عقاید متداول ، فرآیند های جاری ، آثار مشهود یا روند های در حال گسترش توجه دارد. همبستگی هم به آن جهت که رابطه بین متغیر ها را بر اساس هدف تحقیق تحلیل می کند چرا که رابطه همبستگی زمانی وجود دارد که تغییرات یک متغیر با تغییرات متغیر دیگر همراه باشد .
3-3) جامعه آماری
مجموعه واحدهایی که حداقل در یک صفت مشترک می باشند، یک جامعه آماری را مشخص می سازند و معمولا آن را با N نمایش می دهند. (خاکی، 1389،273) . جامعه آماری این تحقیق از سرمایه گذاران شرکت ها در استان گیلان تشکیل گردید. حجم جامعه آماری 500 شرکت در نظر گرفته شد
3-4) نمونه آماری و شیوه نمونه گیری
نمونه آماری عبارت است از مجموعه ای از نشانه ها که از یک قسمت ، یک گروه یا جامعه ای بزرگتر انتخاب می شود ، بطوریکه این مجموعه معرف کیفیت و ویژگیهای آن قسمت ، گروه یا جامعه بزرگتر باشد( خاکی ، 1390 :250).
برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 217 نفر در نظر گرفته شد. شیوه نمونه گیری نیز تصادفی ساده است.
3-5) روش و ابزار جمع آوری داده ها
برای اجرای هر نوع مطالعه تحقیق، داده هایی جمع آوری می شود و با استفاده از آن متغیرهای تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.برای جمع آوری داده ها، ابزارها و روش های متعددی وجود دارد که هر یک از این ابزارها برای جمع آوری نوع معینی از داده ها مناسب است. می باید با ابزارهایی، داده های لازم را از جامعه(نمونه) آماری جمع آوری نمود و با تحلیل و تبدیل آنها به اطلاعات، به بررسی متغیرهای مورد نظر پرداخت.انتخاب ابزارها باید بگونه ای باشد که پژوهشگر بتواند از نحوۀ انتخاب ابزار خود دفاع کند و از این دستاورد ها پژوهش خود را معتبر سازد.(خاکی،1387، 159)
در این تحقیق برای گردآوری داده ها از مطالعه میدانی (از طریق پرسشنامه) و کتابخانه ای استفاده می شود.تحقیق های میدانی، بررسی های علمی غیر آزمایشی هستند که هدفشان، کشف روابط وتعامل بین متغیرهای گوناگون در ساختارهای اجتماعی وسازمانی واقعی است.به طور کلی هر مطالعۀ علمی بزرگ یا کوچکی که روابط را به طور نظام یافته دنبال می کند، فرضیه ها را بیازماید و غیر آزمایشی باشد و در شرایط زندگی واقعی مانند جوامع محلی کارخانه ها، سازمان ها وموسسات اجرا گردد مطالعۀ میدانی تلقی می شود. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنا مه استاندارد برگرفته از تحقیقات لینتاری (2013) است. سوالات پرسشنامه بصورت جدول زیر است:
جدول 3-1) سوالات پرسشنامه به تفکیک هر متغیر
متغیرها
سوالات
تعداد سوال
آگاهی سرمایه گذاران
11-1
11
اعتماد سرمایه گذاران
22-12
11
بهره وری شرکت ها
36-23
14
3-6) روایی و پایایی پرسشنامه
از آنجا که ابزار گرداوری اطلاعات پژوهش، پرسشنامه است لذا روایی و پایایی آن به تفکیک تشریح می شود.
3-6-1) روایی
مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه گیری بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد.اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه گیری های نامناسب و ناکافی می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد.روایی در اصل به صحت و درستی اندازه گیری محقق بر می گردد.(صالحی و همکاران،1389)