5-3- محدودیتها 73
5-4- پیشنهادها 73
5-4-1- پیشنهادهای پژوهشی 73
5-4-2- پیشنهادهای کاربردی 73
فهرست جداول
شماره و عنوان جدول
صفحه
2-1-جدول تعاریف تعهدسازمانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..11
2-2-ابعاد تعهد سازمانی از دیدگاه آرجریس…………………………………………………………………………………………………………………………13
2-3-نتایج مطلوب و نامطلوب تعهد سازمانی در سطح فرد، گروه و سازمان………………………………………………………………………..24
3-1-مقدار پایایی پرسشنامه تعهد سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………………..53
3-2-پایایی پرسشنامه تعارض کار-خانواده………………………………………………………………………………………………………………………….. 54
3-3-پایایی پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون………………………………………………………………………………………………………………54
4-1-فراوانی و درصد فراوانی سن آزمودنیها………………………………………………………………………………………………………………………..56
4-2-فراوانی و درصد فراوانی سطح تحصیلات آزمودنیها…………………………………………………………………………………………………….57
4-3-فراوانی و درصد فراوانی سابقه آزمودنیها……………………………………………………………………………………………………………………..57
4-4-میزان تحصیلات بر اساس سابقهی آزمودنی ها…………………………………………………………………………………………………………….58
4-5-میزان سن بر اساس سابقهی آزمودنیها……………………………………………………………………………………………………………………….58
4-6-میزان سن بر اساس تحصیلات آزمودنی ها…………………………………………………………………………………………………………………..59
4-7-آزمون t تک نمونه ای تعهد سازمانی و مولفههای آن…………………………………………………………………………………………………..59
4-8-آزمون t تک نمونه ای تعارض کار-خانواده و خانواده-کار…………………………………………………………………………………………….60
4-9-آزمون t تک نمونه ای کیفیت زندگی کاری و ابعاد آن………………………………………………………………………………………………. 60
4-10همبستگی بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی……………………………………………………………………………………………….. 61
4-11-همبستگی تعارض کار-خانواده و تعهد سازمانی………………………………………………………………………………………………………..61
4-12-همبستگی بین ابعاد کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی……………………………………………………………………………………… 62
4-13همبستگی کیفیت زندگی کاری و تعارض کار-خانواده با تعهد سازمانی…………………………………………………………………… 63