ابعاد سرمایه اجتماعی، زبان و کدهای مشترک

Leadership concept with group of metallic and gold colour arrows, 3D render generated Image

سرمایه فرهنگی : به شکل های مختلف وجو د دارد ، شامل تمایلات و عادات دیرین که در فرایند جامعه پذیری، انباشت اشیای فرهنگی با ارزش مثل نقاشی و صلاحیت های تحصیلی و آموزشی رسمی حاصل آمده است. ترنر در تعریفی دیگر سرمایه فرهنگی را مجموعه نهادها، عادات، منش ها، شیوه های زبانی، مدارک آموزشی، ذ.وق و سلیقه ها و شیوه های زندگی که به طور غیر رسمی بین افرادشایع است تعریف می کند(ترنر، 1998: 934). کالینز سرمایه فرهنگی را شامل منابعی نظیر مکالمه های پیش اندوخته در حافظه، شیوه زبانی، انواع خاص دانش و مهارت،حق ویژه تصمیم گیری و حق دریافت احترام می داند. به عبارتی سرمایه فرهنگی، نوعی دیگر سرمایه است که در یک سازمان وجود دارد، مانند تحصیلات عالیه اعضای سازمان، که این نوع سرمایه نیز در برخی موارد و تحت شرایطی قابل تبدیل به سرمایه اقتصادی است(انصاری، 1383: 2).به عبارتی شامل آشنایی با فرهنگ جامعه، توانایی فهم آن و استفاده از آن است(شارع پور، 1383).
سرمایه اجتماعی: مجموعه منابع بالقوه است که با عضویت در شبکه های اجتماعی کنش گران و سازمان ها بوجود می آید. به عبارتی ، شامل روابط مبتنی بر اعتماد و بده بستان( معامله به مثل) در شبکه های اجتماعی است(شارع پور، 1383). سرمایه اجتماعی به ارتباط ها و مشارکت اعضای یک سازمان توجه دارد و می تواند به عنوان ابزاری برای رسیدن به سرمایه های اقتصادی باشد. از نظر بوردیو، سرمایه اجتماعی در ممالک سرمایه داری به عنوان ابزاری برای تثبیت و تقویت جایگاه اقتصادی افراد به شمار می رود. در این ممالک سرمایه اقتصادی پایه است و سرمایه اجتماعی و فرهنگی ابزاری برای تحقق آن به شمار می آید. می توان نتیجه گرفت که دیدگاه بوردیو در زمینه سرمایه اجتماعی ، تنها یک دیدگاه ابزاری است؛ پس اگر سرمایه اجتماعی نتواند موجب رشد سرمایه اقتصادی شود، کاربردی نخواهد داشت ( انصاری، 1383).
سرمایه نمادین : استونز و ترنر به نوع دیگری از سرمایه به نام سرمایه نمادین اشاره می کنند که با استفاده از سمبل ها برای مشروعیت بخشیدن به تصرف سطوح و گونه های متغیری از سه نوع سرمایه یاد شده می انجامد(ترنر،1998).
بوردیو سه نوع سرمایه را معرفی می کند:
سرمایه انسانی ( مثل تحصیلات) ، سرمایه فرهنگی( مثل زبان) و سرمایه اجتماعی ، بعنوان یک شکل از منابع گروهی که به افراد عضو شبکه های اجتماعی تعلق می گیرد(Bourdieu,1986). او معتقد است که سرمایه اجتماعی اغلب برای دستیابی به سرمایه انسانی و سرمایه فرهنگی استفاده می‌شود، و می‌تواند موقعیت اجتماعی یک شخص در جامعه را بالا ببرد(chuang,2008 : 1322).
این شکل های مختلف سرمایه اجتماعی کاملاً مستقل از یکدیگر نیست، بلکه به یکدیگر وابستگی متقابل دارد و تقویت کننده یکدیگر است. برای نمونه، سرمایه اجتماعی و فرهنگی نقش مهمی در شکل گیری سرمایه انسانی دارد و همچنین عکس این مسئله نیز صادق است. برای نمونه، یک مدیر ممکن است تصمیم بگیرد تا برای خرید فناوری جدید سرمایه گذاری کند( سرمایه فیزیکی) او ممکن است یک دوره آموزشی برای پرسنل خود فراهم کند( سرمایه انسانی) یا ممکن است با یک اردویخارج از محل کار ، روحیه کار گروهی را در آن ها تقویت کند( سرمایه اجتماعی)(نازک تبار و ویسی، 1387: 126)
2-8) ابعاد سرمایه اجتماعی
در یک تقسیم بندی ابعاد سرمایه اجتماعی به سه قسمت تقسیم شده است:
2-8-1)بعد ساختاری
بعد ساختاری سرمایه اجتماعی اشاره به الگوی کلی تماسهای بین افراد دارد. یعنی شما به چه کسانی و چگونه دسترسی دارید(Burt,1992) مهمترین جنبه های این بعد عبارتند از روابط شبکه ای بین افراد، پیکر بندی شبکه ای و سازمان مناسب
2-8-1-1)روابط شبکه ای
پیشنهاد اصلی تئوری سرمایه اجتماعی این است که روابط شبکه ای امکان دسترسی به منابع (مثل دانش) را فراهم می سازند. روابط اجتماعی، ایجاد کننده کانالهای اطلاعاتی هستند که میزان زمان و سرمایه گذاری مورد نیاز برای گردآوری اطلاعات را کاهش می‌دهند(مشبکی و قلیچ لی،1386: 231).
2-8-1-2)پیکربندی کلی روابط شبکه ای
یک جنبه مهم سرمایه اجتماعی را شکل می دهد که می تواند بر توسعه سرمایه فکری تأثیر بگذارد. برای مثال سه ویژگی ساختار شبکه تراکم، پیوند و سلسله مراتب همگی از طریق تأثیر بر میزان تماس یا قابلیت دسترسی اعضای شبکه باعث انعطاف پذیری و سهولت تبادل اطلاعات می شوند(مشبکی و قلیچ لی ،1386: 232).
2-8-1-3)سازمان مناسب
سرمایه اجتماعی ایجاد شده، از جمله روابط و پیوندها، هنجارها و اعتماد در یک محیط خاص، اغلب می تواند از یک محیط اجتماعی دیگری، انتقال داده شود و به این ترتیب بر الگوهای تبادل اجتماعی تأثیر گذارد. سازمانهای اجتماعی مناسب می توانند یک شعبه بالقوه دسترسی به افراد و منابعشان از جمله اطلاعات و دانش را فراهم کنند(مشبکی و قلیچ لی ،1386: 232).
2-8-2) بعد شناختی
2-8-2-1 )زبان و کدهای مشترک
به دلایل مختلفی زبان مشترک بر شرایط ترکیب و تبادل دانش تأثیر می گذارد. اول اینکه زبان کارکرد مستقیم و مهمی در روابط اجتماعی دارد (مشبکی و قلیچ لی ،1386: 233).